SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia życia codziennego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia życia codziennego
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-HŻC- 19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Małgorzata Szymczak
 • dr Hanna Kurowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie ze podstawowymi problemami z zakresu życia prywatnego na przestrzeni wieków oraz powiązanie ich z kontekstem społecznym, religijnym i kulturowym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Codzienność jako kategoria badawcza; 2) Zabudowa miast i wsi. Wnętrza mieszkalne; 3) Pożywienie; 4) Odzież i ubiór; 5) Od narodzin do śmierci, rytuały przejścia; 6) Życie seksualne; 7) Edukacja i wychowanie; 8) Praca; 9) Przepływ informacji, media; 10) Transport; 11) Czas wolny, rozrywki, turystyka; 12) Życie codzienne w czasie wojen; 13) Medycyna, lecznictwo, opieka społeczna;

Metody kształcenia

rozmowa nauczająca, dyskusja, praca pod kierunkiem, praca w grupach,

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 50% ze wszystkich możliwych do zdobycia punktów (20 pkt.) w tym: 10 punktów za aktywność na zajęciach, 5 punktów - opracowanie referatu na temat wybranego aspektu życia codziennego (kryteria: wykorzystanie wiedzy historycznej,  selekcja informacji, język i styl wypowiedzi, wykorzystanie materiałów w prezentacji podczas ćwiczeń), napisanie sprawdzianu wiadomości  (ocena jest przeliczana na punkty wg systemu: bdb – 5 pkt, db – 4 pkt, dst – 3 pkt, ndst – 0 pkt).

Ocena końcowa: 20 – 19 pkt – bdb; 18 - 17 pkt – db +; 16 -15 pkt – db; 14 – 13 – dst +; 12 – 11 – dst; 10 – 0 - ndst

Literatura podstawowa

 • Historia życia prywatnego, t. 1-5, red. P. Aries i G. Duby, Wrocław 2000.
 • Obyczaje w Polsce od średniowiecza do czasów współczesnych; red. A. Chwalba, Warszawa 2004.
 • Reinhad W., Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

 • Ashenburg K., Historia brudu, Warszawa 2010.
 • Aries P., Człowiek i śmierć, Warszawa 1989.
 • Baranowski B., Życie codzienne małego miasteczka w XVII i XVIII w., Warszawa 1975.
 • Berdecka A., Turnau I., Życie codzienne w Warszawie okresu oświecenia, Warszawa 1969.
 • Bockenheim K., Przy polskim stole, Wrocław 1998; 2005.
 • Bogucka M., Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI – XVIII w., Warszawa 2000.
 • Bogucka M., Życie codzienne - spory wokół profilu badań i definicji, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 44, 3/1996.
 • Brzostek B., Za  progiem.  Codzienność  w  przestrzeni  publicznej  Warszawy  z  lat  1955–1970, Warszawa 2007.
 • Bystroń J., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce XVI-XVIII wiek, dowolne wydanie.
 • Delumeau J., Strach w kulturze Zachodu XIV-XVIII w., Warszawa 1986.
 • Dwór, plebania, rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej w XVII – XVIII w., pod red. M. Ślusarskiej, Warszawa 1998.
 • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku, red. I. Gomułka, K. Kabacińska-Łuczak, M. Nawrot-Borowska, D. Żołądź-Strzelczyk, Wrocław 2017.
 • Dziechcińska H., Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku, Warszawa 1996.
 • Elias N., Przemiany obyczajów w cywilizacji  Zachodu, Warszawa 1980.
 • Europejczyk w podróży 1850-1939, red. E. Ihnatowicz, S. Ciara, Warszawa 2010.
 • Lebrun F., Jak  dawniej  leczono.  Lekarze, święci  i  czarodzieje w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1997.
 • Flandrin J.L., Historia rodziny. Pokrewieństwo, dom, seksualność w dawnym społeczeństwie, Warszawa 2015.
 • Foucault M., Historia seksualności, Warszawa 1995
 • Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów, red. W. Bejda, A. Teterycz-Puzio, Słupsk 2017.
 • Jastrząb M., Puste półki. Problem zaopatrzenia ludności w artykuły powszechnego użytku w Polsce w latach  1949  - 1956, Warszawa 2004.
 • Karpiński A., Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII w., Warszawa 1995
 • Klich-Kluczewska B., Przez dziurkę od klucza. Życie prywatne w Krakowie (1945-1989), Warszawa 2005.
 • Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1997.
 • Kobieta i kultura czasu wolnego, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2001.
 • Korybut-Marciniak M., M. Zbrzeźniak, Życie prywatne Polaków w XIX wieku, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, 2013
 • Kracik J., Pokonać czarną śmierć : staropolskie postawy wobec zarazy, Kraków 1991.
 • Łozińscy M. i J., Życie codzienne w przedwojennej Polsce, Warszawa 1999.
 • Miśkiewicz M. Zycie codzienne mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu, Warszawa 2010.
 • Molik W., Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku, Poznań 1999.
 • Przybysz M., Kąpiele niezwyczajne czyli o potrzebie mycia i niemycia, Brzezia Łąka, 2016.
 • Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, pod red. K. Jakubika, Bydgoszcz 1995
 • Samsonowicz H., Życie miasta średniowiecznego, Warszawa 2017.
 • Szarota T., Życie codzienne – temat badawczy czy tylko popularyzacja?, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 44, nr 3/1996
 • Tuossaint-Samat M., Historia naturalna i moralna jedzenia, Warszawa 2002
 • Vovelle M., Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od 1300 po współczesność, Gdańsk 2004
 • Wijaczka J., Procesy o czary w Prusach Książęcych Brandenburskich w XVI – XVIII w., Toruń 2007.
 • Z życia codziennego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku, red. Jerzy Gapys, M. Nowak, J. Pielas, Kielce, 2010.
 • Żołądź-Strzelczyk D., Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku; Warszawa 2012.
 • Życie codzienne w PRL (1956-1989), red. Grzegorz Miernik, Sebastian Piątkowski, Radom-Starachowice 2006.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2020 13:49)