SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia regionalna - XIX wiek - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia regionalna - XIX wiek
Kod przedmiotu 08.3-WH-HistP-HRXIX- 19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Znajomość dziejów regionu na tle historii powszechnej – szczególnie historii Niemiec i Polski. Umiejętność ilustrowania ogólniejszych zjawisk historycznych przykładami z historii regionalnej i lokalnej. Umiejętność zainteresowania potencjalnego odbiorcy i efektywnego przekazania mu wiedzy o regionie.

 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Kwestia nazwy i zasięgu terytorialnego regionu w XIX wieku. Propozycje cezur chronologicznych w dziejach regionu.
 2. Region w epoce napoleońskiej (1806-1814): działania militarne, zmiany ustrojowe i społeczne.
 3. Region w granicach Prus w okresie Restauracji w latach 1815-1848. Zmiany polityczne i administracyjne.
 4. Wiosna Ludów w regionie: rola reform politycznych w Prusach, znaczenie kwestii polskiej.
 5. Region w okresie jednoczenia Niemiec (do 1871 r.)
 6. Region w okresie Cesarstwa Niemieckiego do 1914 roku
 7. Rola I wojny światowej w życiu regionu. Ludność niemiecka i polska wobec klęski Niemiec i wybuchu powstania wielkopolskiego.
 8. Gospodarka regionu w XIX wieku: reformy i przekształcenia agrarne, narodziny i rozwój fabrycznego przemysłu i masowej komunikacji.
 9. Edukacja, kultura i nauka regionu w XIX wieku.
 10. Krajobraz kulturowy wytworzony w regionie w XIX wieku.

Metody kształcenia

Metody podające, dyskusja, krytyka tekstu źródłowego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie referatu-prezentacji na wybrany temat.

Literatura podstawowa

J. Wąsicki, Ziemia Lubuska w latach 1793-1945, „Rocznik Lubuski” 1981, t. 11.

Źródła i materiały do dziejów Środkowego Nadodrza: wybór, red. K. Bartkiewicz,  Zielona Góra, LTN, 1996.

Literatura uzupełniająca

A. Kirmiel, Skwierzyna - miasto pogranicza : historia miasta do 1945 roku, Bydgoszcz 2004;

J. Benyskiewicz, M. Kuc, Dzieje Babimostu,  Babimost 1997.

Międzyrzecz: dzieje miasta , red. nauk. Wojciech Strzyżewski, Marceli Tureczek, Międzyrzecz 2009.

Historia Kargowej i zarys dziejów miasta partnerskiego Weissenberg = Die Geschichte der Stadt Kargowa mit historischer Beschreibung der Partnerstadt Weissenberg, red. nauk. W. Strzyżewski, Zielona Góra 2013.

J. Benyskiewicz, Z. Boras, A. Wędzki, Dzieje Gorzowa, T. 1, Gorzów Wlkp. 1990.

Nowa Sól. Dzieje miasta, w opracowaniu zespołu: G. Wyder, T. Nodzyński, pod red. J. Benyskiewicza, Zielona Góra 1993. 

Bytom Odrzański: zarys dziejów. Opracował zespół pod redakcją W. Strzyżewskiego, Bytom Odrzański – Zielona Góra 2000.

Historia Zielonej Góry, T. 2, Dzieje miasta w XIX i XX wieku,  pod red. W. Strzyżewskiego, Zielona Góra  2012.

Znani zielonogórzanie XIX i XX wieku, red. H. Szczegóła, Zielona Góra 1996

Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne (XII - XX wiek) pod red. Kazimierza Bartkiewicza, Zielona Góra 1998

Dzieje Świebodzina, red. W. Strzyżewski, Świebodzin-Zielona Góra 2007

M. Magda-Nawrocka, T. Struk, Krosno Odrzańskie przez wieki, Krosno Odrzańskie 2005

Krajobraz kulturowy: arystokratyczny, przemysłowy oraz krajobraz przyszłości. Polsko-niemieckie podróże po historii i teraźniejszości Dolnych Łużyc oraz południowej części województwa lubuskiego, red. G. Bayerl, L. C. Belzyt, Cottbus - Zielona Góra 2014.

Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego red. B. Bielinis - Kopeć, Zielona Góra 2008

Zapisali się w dziejach Środkowego Nadodrza, szkice biograficzne, red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Jarosław Kuczer, Dawid Kotlarek, Zielona Góra - "Pro Libris” 2009 (pozycja dostępna w ZBC).

Z. Bujkiewicz, Szkoły w regionie lubuskim w XIX i pierwszej połowie XX wieku – dziedzictwo archiwalne i kulturowe, Zielona Góra 2015.

 

 

Wybrane artykuły z: Studia Zachodnie, Rocznik Lubuski, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny, Ziemia Międzyrzecka, Studia Zielonogórskie.

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2020 13:49)