SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia regionalna - XX-XXI wiek - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia regionalna - XX-XXI wiek
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-HRXX- 19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zadaniem przedmiotu jest ukazanie studentowi dziejów Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej; uporządkowanie wiedzy ogólnej oraz szczegółowej na temat historycznych zawiłości, jakim podlegał ten region na przestrzeni ostatnich 75 lat; wyjaśnienie wpływu procesów społecznych, kulturowych, gospodarczych i administracyjnych na kształt i charakter tego obszaru; ukazanie współczesnej roli i znaczenia województwa lubskiego, szczególnie w kontekście procesów modernizacyjnych i integracyjnych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1)Przejęcie przez Polskę tzw. Ziem Odzyskanych w 1945 roku, 2) Zasiedlenie i zagospodarowanie regionu lubuskiego w pierwszych latach powojennych (kategorie osadników, czynniki integracji i dezintegracji), 3) Regionotwórcze znaczenie powstania województwa zielonogórskiego w 1950 roku, 4) Ekonomiczne i społeczne konsekwencje realizacji planu 6-letniego w województwie zielonogórskim, 5) Lubuskie echa „polskich miesięcy”, 6) „Ziemia Lubuska piękna, gospodarna i kulturalna” – region w latach tzw. małej stabilizacji (1956-1970), 7) Dekada gierkowska – przyspieszenie procesów gospodarczych i społecznych, znaczenie otwarcia granicy z NRD oraz nowego podziału administracyjnego, 8) Województwo gorzowskie i zielonogórskie u schyłku PRL,  9) Życie codzienne mieszkańców regionu do 1989 roku, 10) Społeczne i gospodarcze skutki transformacji  ustrojowej na Ziemi Lubuskiej, 11) Kwestia kulturowego dziedzictwa oraz tożsamości regionu w powojennej perspektywie, 12) Znaczenie powołania województwa lubuskiego i jego rola w przestrzeni europejskiej po 2004 roku.

Metody kształcenia

Praca zespołowa, analiza tekstów źródłowych, wygłaszanie referatów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie referatu na wybrany temat z powojennej historii regionu.

Literatura podstawowa

 1. Halicka B., Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948, Kraków 2015.
 2. Jankowiak S., Stan wojenny w województwie zielonogórskim (w:) Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej, pod red. Cz. Osękowskiego i R. Skobelskiego, Zielona Góra 2009.
 3. Koteluk D., W nowych realiach. Wieś zielonogórska w latach 1945-1956, Zielona Góra 2011.
 4. Osękowski Cz., Marzec 1968 na Ziemi Lubuskiej, „Studia Zachodnie” 1999, t. 4.
 5. Osękowski Cz., Grudzień 1970 roku na Ziemi Lubuskiej (w:) Ziemie Zachodnie. Polska-Niemcy. Integracja europejska, pod red. Cz. Osękowskiego, Zielona Góra 2001.
 6. Rymar D. A., Stan wojenny w województwie gorzowskim (w:) Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej, pod red. Cz. Osękowskiego i R. Skobelskiego, Zielona Góra 2009.
 7. Skobelski R., Plan sześcioletni w województwie zielonogórskim. Założenia, realizacja, efekty, „Studia Zachodnie” 2000, t. 5.
 8. Skobelski R. Akcja likwidacji analfabetyzmu na terenie województwa zielonogórskiego w latach 1949-1951, „Rocznik Lubuski” 2001, t. 27, cz. II.
 9. Skobelski R., Społeczeństwo województwa zielonogórskiego w okresie wydarzeń czerwcowych 1976 roku, „Rocznik Lubuski” 2005, t. 31, cz. II.

Literatura uzupełniająca

 1. Bartkowiak Z., Przestępczość ekonomiczna w województwie zielonogórskim w latach 1975-1989, Zielona Góra 2005.
 2. Biegalski B., Organizacje podziemne na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956, Zielona Góra 1999.
 3. Dzwonkowski T., Wydarzenia zielonogórskie w 1960 roku, Zielona Góra 2018.
 4. Domke R., Ziemi Zachodnie i Północne Polski w  propagandzie lat 1945-1948, Zielona Góra 2010.
 5. Dudra S., Łemkowie. Deportacja i osadnictwo ludności łemkowskiej na Środkowym Nadodrzu w latach 1947-1960, Zielona Góra 1999.
 6. Dzieje Świebodzina, pod red. W. Strzyżewskiego, Świebodzin – Zielona Góra 2007.
 7. Historia Kargowej i zarys dziejów miasta partnerskiego Weissenberg, red. W. Strzyżewski, Kargowa 2013
 8. Historia Zielonej Góry, tom II, red. W. Strzyżewski, Zielona Góra 2012.
 9. Międzyrzecz – dzieje miasta, pod red. M. Tureczka, Międzyrzecz 2009.
 10. Osękowski Cz., Społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych Polski. Procesy integracji i dezintegracji, Zielona Góra 1994.
 11. Osękowski Cz., Szczegóła H., Euroregiony na pograniczu polsko-niemieckim (1991-1997), Zielona Góra 1998.
 12. Piasecki A. K., Lubuska czwarta władza. Środki społecznej komunikacji w województwie lubuskim, Zielona Góra 2000.
 13. Rymar D.A., Gorzów Wielkopolski w latach 1945-1998. Przemiany społeczno-polityczne, Gorzów Wielkopolski 2005.
 14. Rymar D. A., Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w Regionie Gorzów Wielkopolski w latach 1980-1982, Gorzów Wielkopolski 2010.
 15. Rymar D. A., Gorzów – stolica Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1950, Gorzów Wielkopolski 2015.
 16. Sikorski J., Postawy duchowieństwa kościołów i związków wyznaniowych wobec władz państwowych i przebudowy systemu politycznego na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1956, „Język. Religia. Tożsamość” 2017, nr 1.
 17. Skobelski R., Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie realizacji planu sześcioletniego 1950-1955, Zielona Góra 2002.
 18. Skobelski R., Lubuskie echa "polskich miesięcy" (w:) Od "Landschaftu" do "krajobrazu". Z pogmatwanych dziejów Śląska, red. Grzegorz Strauchold, Joanna Nowosielska-Sobel, Rafał Nowakowski, Wrocław 2017.
 19. Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej, pod red. Cz. Osekowskiego i R. Skobelskiego, Zielona Góra 2009.
 20. Władza i społeczeństwo wobec niemieckiej spuścizny kulturowej na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej, pod red. B. Mykietowa i M. Tureczka, Zielona Góra 2010.
 21. Województwo lubuskie w roku przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, pod red. Cz. Osękowskiego i J. Korbicza, Zielona Góra 2005.
 22. Z dziejów Ziemi Lubuskiej po drugiej wojnie światowej, pod red. Cz. Osękowskiego, Zielona Góra 2005, t. I.
 23. Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia, pod red. T. Nodzyńskiego i M. Tureczka, Zielona Góra – Gorzów Wlkp. 2015.
 24. Ziemia Lubuska. Rozważania o historii i tożsamości regionu, pod red. T. Nodzyńskiego, M. Tureczka, J. Zięby, Zielona Góra 2014.
 25. 25 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa z perspektywy województwa lubuskiego, pod red. M. Balak-Hryńkiewicz, H. Kurowskiej i Cz. Osękowskiego, Zielona Góra 2016.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2020 13:49)