SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty dydaktyczne zintegrowane z realizacją praktyk - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty dydaktyczne zintegrowane z realizacją praktyk
Kod przedmiotu 08.3-WH-HistP-WDZZRP- 20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem  realizacji przedmiotu jest:

 • gromadzenie przez studenta doświadczeń związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą nauczyciela języka polskiego;
 • konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego z rzeczywistością edukacyjną;
 • doskonalenie warsztatu dydaktycznego młodego nauczyciela.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe kryteria oceny lekcji.
 2. Obserwacja lekcji i ich ocena.
 3. Protokołowanie lekcji.
 4. Analiza samodzielnie przygotowywanych konspektów lekcji.
 5. Prowadzenie lekcji na podstawie  samodzielnie opracowywanych  scenariuszy.
 6. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych i ocena funkcjonalności ich wykorzystania.
 7. Wykorzystywanie w toku lekcji (zajęć) środków multimedialnych i technologii informacyjnej.
 8. Analiza działań wychowawczych realizowanych w toku pracy dydaktycznej.
 9. Analiza  procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie.
 10. Dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 11. Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów.

 

Metody kształcenia

 • obserwacja lekcji;
 • opracowanie protokółów i konspektów zajęć dydaktycznych;
 • ćwiczenia praktyczne;
 • dyskusja; 
 • planowanie, omawianie i ocenianie zajęć prowadzonych samodzielnie oraz realizowanych  przez inne osoby;

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 • opracowanie protokołów obserwacji lekcji;
 • opracowanie konspektów i przeprowadzenie na ich podstawie lekcji języka polskiego;
 • aktywny udział w zajęciach.

Literatura podstawowa

Nagajowa M., ABC metodyki języka polskiego, 1995.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-06-2020 10:41)