SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Śródroczna praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Śródroczna praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej
Kod przedmiotu 08.3-WH-HistP-ŚPDwSP- 20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Małgorzata Szymczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 60 4 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem praktyki jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną.

Wymagania wstępne

1. Praktyki dydaktyczne odbywają się w szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela.

2. Student/studentka są zobowiązani uzyskać zgodę dyrektora szkoły oraz nauczyciela – opiekuna praktyki na odbycie praktyki.
3. Kilkoro studentów może odbyć praktykę u tego samego nauczyciela tylko wtedy, gdy realizuje on odpowiednią liczbę godzin, konieczną do zaliczenia praktyki.
4. Termin zgłoszenia szkoły w której student/studentka będą odbywać praktykę określa koordynator praktyki z ramienia Uczelni.
6. Zaleca się aby praktyki odbywały się w sposób regularny przez cały semestr. Niedopuszczalne jest komasowanie zajęć lub skracanie czasu trwania praktyki.
7. Student/studentka są zobowiązani do stawienia się w szkole w pierwszym dniu trwania praktyki wraz z pełną jej dokumentacją, skierowaniem i instrukcją dotyczącą przebiegu praktyki.

Zakres tematyczny

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  (Dz.U. 2019 poz. 1450)

1.Zapoznanie ze specyfiką szkoły, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole.

2.Aktywne obserwowanie: - pracy dydaktycznej nauczyciela, jego interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych i wyciąganie wniosków z prowadzonej obserwacji, - stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, - sposobów oceniania uczniów,- zadawania i sprawdzania pracy domowej,

2.Zaplanowanie i przeprowadzenie pod nadzorem opiekuna praktyk serii lekcji (zajęć).

3.Analizowanie, przy pomocy opiekuna praktyk oraz nauczycieli akademickich sytuacji i zdarzeń pedagogicznych zaobserwowanych lub doświadczonych w czasie praktyk.

4.Współdziałanie z opiekunem praktyk dydaktycznych i nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej oraz rozwijania umiejętności wychowawczych

Metody kształcenia

W trakcie praktyk winny być zapewnione następujące formy aktywności:

  • wizyty w szkołach i placówkach;
  • obserwowanie zajęć;
  • asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
  • samodzielne prowadzenie zajęć;
  • planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów, słuchaczy).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praktyka dydaktyczna na studiach pierwszego stopnia realizowana w szkole podstawowej w wymiarze 60 godzin (w tym hospitacje i prowadzenie lekcji), równolegle z zajęciami dydaktycznymi na Uczelni,

1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej oceny odbytej praktyki i terminowe złożenie przez studenta dokumentacji przebiegu praktyki po jej zakończeniu.

2. Zaliczenia całości praktyki i wystawienia oceny końcowej dokonuje koordynator praktyk z ramienia Wydziału na podstawie dokumentacji określonej w Regulaminie praktyk  oraz przekazanych przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z dydaktyk szczegółowych, wyników rozmowy sprawdzającej znajomość i rozumienie: - zadań dydaktycznych realizowanych przez szkołę, - sposobu funkcjonowania oraz organizacji pracy dydaktycznej szkoły, - rodzajów dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole lub placówce systemu oświaty, oraz analizę portfolio studenta/studentki.

3.W wyjątkowych wypadkach, za zgodą dziekana, na wniosek studenta/studentki termin złożenia dokumentacji może zostać przełożony.

4.Koordynator praktyk z ramienia Wydziału przekazuje dokumentację do dziekanatu w terminie 7dni od zakończenia praktyki.

5.W stosunku do studenta/studentki, którzy z przyczyn uzasadnionych nie odbyli praktyki w określonym terminie,  a w szczególności ze względu na: uczestnictwo w wymianie międzynarodowej, przyczyny losowe, dziekan może udzielić zgody na jej odbycie w innym terminie, niekolidującym z planem zajęć dydaktycznych według indywidualnych zasad, określanych każdorazowo dla poszczególnych przypadków.

Dziekan na pisemny wniosek studenta/studentki zaopiniowany przez koordynatora praktyk może zaliczyć praktykę lub jej część na podstawie umowy o pracę na stanowisku nauczyciela danego przedmiotu, na odpowiednim stopniu systemu kształcenia. Do podania należy dołączyć:

  • dokumentację odnoszącą się do zakresu zaliczenia praktyki określoną przez koordynatora praktyki z ramienia uczelni;

Literatura podstawowa

wg. bieżących potrzeb

Literatura uzupełniająca

wg. bieżących potrzeb

Uwagi

Dokumentacja przebiegu praktyki obejmuje:

a) szczegółowy plan przebiegu praktyki (dziennik praktyk),

b) opinię z przebiegu praktyki podpisaną przez opiekuna praktyki i dyrektora szkoły wraz z oceną według skali: 5,0 -bardzo dobry; 4,5 –dobry plus; 4,0 –dobry; 3,5 –dostateczny plus; 3,0 –dostateczny; 2,0 –niedostateczny, która wchodzi w skład dokumentacji przebiegu studiów prowadzonej przez Dziekanat Wydziału Humanistycznego,

c) sprawozdanie z przebiegu praktyki, potwierdzone przez Dyrektora szkoły, przedstawiane w przypadku niezrealizowania całości instrukcji praktyki lub/i negatywnej opinii z przebiegu praktyki,

d) umowy o dzieło z opiekunem praktyki (1 egz.) wraz z rachunkiem,

e) portfolio zawierające:

- konspekty prowadzonych lekcji i zajęć pozalekcyjnych z dokonaną przez opiekuna oceną (wyrażoną w stopniu i opisowo) oraz ich załączniki zawierające przygotowane przez praktykanta pomoce dydaktyczne,

- notatki z hospitacji (karty obserwacji) z wybranych lekcji obserwowanych na praktyce,

2.Umowy o dzieło z opiekunami zawierane na czas trwania praktyki w szkole podstawowej oraz praktyki w szkole ponadpodstawowej muszą zostać zawarte przed rozpoczęciem praktyki.

3.Student/studentka zobowiązany/a jest złożyć u koordynatora praktyk z ramienia Wydziału pełną dokumentację przebiegu praktyki w terminie 5 dni od jej zakończenia.

4.Student/studentka zobowiązany/a jest złożyć portfolio u nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia z dydaktyk szczegółowych w terminie 5 dni od zakończenia praktyki.


Zmodyfikowane przez dr Małgorzata Szymczak (ostatnia modyfikacja: 23-06-2020 01:35)