SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Medycyna ratunkowa i katastrof - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Medycyna ratunkowa i katastrof
Kod przedmiotu 12.9-WL-PielD-MRK
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. n. med. Michał Gaca, prof. UZ
 • lek. med. Szymon Michniewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 5 0,33 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty 10 0,67 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentowi problematyki związanej ze zdarzeniami mnogimi i masowymi. O sposobie postępowania w ramach PRM, obowiązkach pielęgniarki  i metodach segregacji chorych. Dodatkowo student będzie zapoznany z rodzajami katastrof, ze sposobem ich rozpoznawania i wczesnego reagowania. Objaśnienie zasad współpracy z innymi służbami.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu: BLS. ALS, metody udrażniania dróg oddechowych.

Zakres tematyczny

Wykład i ćwiczenia:

 1. Wprowadzenie do problemu medycyny katastrof – podstawowe pojęcia.
 2. Podział katastrof.
 3. Plan zabezpieczenia miejsca katastrofy z uwzględnieniem zabezpieczenia medycznego.
 4. Zasady transportu poszkodowanych.
 5. Rola SOR'u w trakcie zdarzeń masowych i mnogich.
 6. Organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu, województwa.
 7. Rola i sposób łączności w trakcie działań masowych.
 8. Rodzaje zagrożeń podczas dużych zgromadzeń.
 9. Terroryzm – realne zagrożenie.
 10. Rola kierownika w trakcie zdarzeń masowych.
 11. Organizacja szpitala polowego.

Warsztaty (Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej )

 1. Metody Triagu i jego etapy.
 2. Zasady dekontaminacji personelu, poszkodowanych oraz sprzętu.
 3. Podstawy leczenia ma miejscu zdarzenia – zabiegi ratujące życie.

Metody kształcenia

Wykład – prezentacje multimedialne, studium przypadków.

Ćwiczenia – zajęcia w grupach 10-osobowych, prezentacje multimedialne, studium przypadków, symulacje. 

Warsztaty ( Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej ) zajęcia w grupach 6-8 osobowych, realizacja scenariuszy symulacyjnych

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie przeprowadzone w formie pisemnej (test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia.

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, test praktycznych umiejętności, wykonanie zadania indywidualnego. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Warsztat: (Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej ) warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu, test praktycznych umiejętności, realizacja scenariusza symulacyjnego. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1. Zawadzki A. Medycyna ratunkowa i katastrof : podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wyd. Lekarskie PZWL 2011.
 2. Driscoll P, Skinder D, Earlan R, Jakubaszko J. ABC ciężkich urazów. Wyd. Medyczne Górnicki, Wrocław 2016.
 3. Guła P. Medyczne skutki terroryzmu. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

 1. Polska Rada Resuscytacji, Europejska Rada Resuscytacji. Wytyczne resuscytacji 2015 http://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html
 2. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/  

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 28-09-2020 17:04)