SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zaburzenia mowy w chorobach neurodegeneracyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zaburzenia mowy w chorobach neurodegeneracyjnych
Kod przedmiotu 12.9-WL-PIELD-ZMCHN
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Pogłębienie wiadomości o zaburzeniach mowy w chorobach neurodegeneracyjnych. Przygotowanie studenta do współpracy z neurologopedami w zakresie diagnozy i terapii mowy u osób z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz współpracy z rodzinami osób chorych. Pogłębienie wiedzy w zakresie profilaktyki zaburzeń mowy i przygotowanie do prowadzenia działań praktycznych w tym zakresie.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwojowej, neuropsychologii, neurologii i psychiatrii oraz komunikacji alternatywnej.

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. Etapy rozwoju mowy i cechy mowy we wszystkich fazach życia człowieka.
 2. Typologie zaburzeń mowy.
 3. Schizofazja i inne zaburzenia mowy w chorobach psychicznych.
 4. Logopedyczne symptomy chorób neurodegeneracyjnych.
 5. Zasady postępowania logopedycznego w chorobach neurodegeneracyjnych – przegląd wybranych metod terapeutycznych.
 6. Model profilaktyki logopedycznej. Najczęstsze przyczyny chorób neurodegeneracyjnych - czynniki ryzyka i chroniące.
 7. Współpraca logopedy/neurologopedy, rodziny i pielęgniarki w opiece nad osobami z chorobami neurodegeneracyjnymi.

Ćwiczenia:

 1. Procedura diagnostyczna i wybrane narzędzia do oceny stanu mowy pacjentów z chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi.
 2. Zajęcia praktyczne - badanie mowy osób z rozpoznaną chorobą neurodegeneracyjną.
 3. Zasady postępowania logopedycznego w przypadku choroby Alzheimera, choroby Parkinsona i innych chorób neurodegeneracyjnych.
 4. Komunikacja zastępcza (alternatywna i wspomagająca) w opiece nad osobami z chorobami neurodegeneracyjnymi.
 5. Neurologopeda i pielęgniarka w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych – projekt kampanii społecznej.
 6. Opieka nad osobą z wybranym rodzajem choroby neurodegeneracyjnej – neurologopedyczne studium przypadku (diagnoza mowy, propozycja schematu postępowania z pacjentem, zakresy współpracy z rodziną i neurologopedą).

Metody kształcenia

 

Wykłady - wykład informacyjny, prezentacja.

Ćwiczenia - praca pod kierunkiem nauczyciela, projekt, studium przypadków.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady: zaliczenie przeprowadzone w formie pisemnej - testu obejmującego pytania otwarte i zamknięte (ocena pozytywna po uzyskaniu minimum 60% możliwych punktów).  W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. 

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

 

Literatura podstawowa

1. Domagała A., Zachowania językowe w demencji. Struktura wypowiedzi w chorobie Alzheimera, Lublin 2007.

2. Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G. (red.), Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, Opole 2005.

3. Jauer-Niworowska O., Dyzartria nabyta. Diagnoza logopedyczna i terapia osób dorosłych, Warszawa 2009.

4. Marczewska H., Osiejuk E., Nie tylko afazja... O zaburzeniach językowych w demencji Alzheimera, demencji wielozawałowej i przy uszkodzeniach prawej półkuli mózgu, Warszawa 1994.

5. Pąchalska M., Afazjologia, Warszawa-Kraków 1999.

6. Skorek E.M., Człowiek z zaburzoną zdolnością komunikacyjną – między zdrowiem a niepełnosprawnością, [w:] Edukacyjne oblicza komunikacji – dyskurs interdyscyplinarny, Zielona Góra, 2016.

7. Skorek E.M., Wielowymiarowość przestrzeni profilaktyki logopedycznej, Zielona Góra 2017

Literatura uzupełniająca

1. Artykuły naukowe dostępne w bazach udostępnionych przez Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 28-09-2020 16:53)