SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka Medyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka Medyczna
Kod przedmiotu 14.0-WL-PiIELD-DM
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr n. biol. Justyna Jasik-Pyzdrowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do prowadzenia działalności edukacyjnej jako instruktor nauki zawodu oraz specjalisty zdrowia wobec pacjenta i grup społecznych .

Wymagania wstępne

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu: pedagogiki i promocji zdrowia oraz podstaw pielęgniarstwa.

Zakres tematyczny

Wykłady:

1. Cele i zadania dydaktyki medycznej.

2. Podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki oraz procesu kształcenia.

3. Zasady współczesnej dydaktyki.

4. Taksonomia celów kształcenia.

5. Zasady obowiązujące przy opracowaniu planu metodycznego.

6. Metody dydaktyczne w kształceniu medycznym.

7. Metody problemowe a dydaktyka medyczna.

8. Metody aktywizujące w nauczaniu kadr medycznych.

9. Formy i środki dydaktyczne.

10. Ewaluacja treści kształcenia.

11. Proces kontroli jakości kształcenia – kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.

Ćwiczenia:

1.  Podstawowe pojęcia dydaktyczne.

2. Taksonomia celów kształcenia – konstruowanie celów kształcenia do wybranych tematów zajęć

3. Konstruowanie konspektów do zajęć teoretycznych, ćwiczeń w pracowni umiejętności pielęgniarskich.

4. Opracowywanie i przygotowywanie narzędzi dydaktycznych.

5. Kontrola i samokontrola oraz ocena i samoocena – tworzenie list kontrolnych.

6. Przygotowywanie scenariuszy zajęć w wybranych grupach społecznych, zawodowych.

 

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, analiza dokumentów, obserwacja, metoda poglądowa, dyskusja problemowa, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin przeprowadzony w formie testu z progami punktowymi, warunkiem zdania jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, test praktycznych umiejętności, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

1. Sierakowska M. Wrońska I. Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Warszawa 2014

2. Kupisiewicz Cz. Dydaktyka.  Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2012

3. Woynarowska B. Edukacja zdrowotna: podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka. PWN  Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca

1.  Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej w cyfrowej bazie danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

2.  Ciechaniewicz W. (red.) Pedagogika. PZWL Warszawa 2008

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 28-09-2020 16:45)