SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Statystyka medyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Statystyka medyczna
Kod przedmiotu 12.9-WL-PIELD-STAT
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Roman Zmyślony
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Kształtowanie umiejętności analizy i interpretacji wyników badań empirycznych przy zastosowaniu podstawowych metod i narzędzi statystycznych (postępowanie zgodne z etyką badań naukowych), przygotowanie do samodzielnego przeprowadzenia badania naukowego o charakterze ilościowym (praca magisterska).

Wymagania wstępne

Wiedza uzyskana z zakresu prowadzenia badań naukowych na studiach I stopnia, kierunek pielęgniarstwo.

Zakres tematyczny

1.      Populacja, próba statystyczna; konstrukcja badania; obserwacja i pomiar.

2.      Podstawy statystyki opisowej.

3.      Podstawy wnioskowania statystycznego w naukach medycznych i naukach o zdrowiu .

4.      Etapy procesu badawczego i ich odzwierciedlenie w konstrukcji raportu z badań naukowych (w pracy magisterskiej)

5.      Opis statystyczny pojedynczej zmiennej i sposoby prezentacji wyników.

6.      Analiza zależności pomiędzy dwoma zmiennymi oraz sposoby prezentacji wyników.

7.      Weryfikacja hipotez statystycznych (badanie różnic, badanie związków).

8.      Projektowanie badania naukowego.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, analiza prac badawczych, obserwacja, dyskusja problemowa, ćwiczenia praktyczne z komputerem.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Seminaria: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: test sprawdzający wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, praktyczne umiejętności, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa - to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

1.    Patrie A, Sabin C. Statystyka medyczna w zarysie. PZWL, 2006 

2.    Stanisz A. Biostatystyka. Uniwersytet Jagielloński 2005.

Literatura uzupełniająca

1.     Lenartowicz H., Kózka M., Metodologia badań naukowych w pielęgniarstwie, PZWL, Warszawa 2010 . 

2.     Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/ 

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 28-09-2020 16:44)