SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Poradnictwo w pielęgniarstwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Poradnictwo w pielęgniarstwie
Kod przedmiotu 12.6-WL-PIELD-PP
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Iwona Bonikowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 5 0,33 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 5 0,33 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyka 20 1,33 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do planowania, realizowania i koordynowania poradnictwa wobec podopiecznych podstawowej opieki zdrowotnej.

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejetności   z zakresu  pielęgniarstw klinicznych.

Zakres tematyczny

Wykłady/ ćwiczenia:

 1. Założenia teoretyczne poradnictwa w pracy pielęgniarki.
 2. Predyktory funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego
 3. Metody oceny stanu zdrowia pacjenta w poradnictwie pielęgniarskim
 4. Zasady postępowania terapeutycznego w przypadku najczęstszych problemów zdrowotnych
 5. Zasady doboru badań diagnostycznych i interpretacji ich wyników w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych
 6. Zasoby technologiczne dla potrzeb poradnictwa zdrowotnego
 7. Działanie terapeutyczne w zależności od oceny stanu pacjenta w ramach posiadanych uprawnień zawodowych

Praktyka zawodowa:

 1. Planowanie  kompleksowej porady pielęgniarskiej uwzględniającej stan ogólny pacjenta, schorzenia, wyniki badań diagnostycznych, problemów zdrowotnych.
 2. Planowanie kompleksowej porady pielęgniarskiej wobec rodziny pacjenta.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, instruktaż, ćwiczenia w grupie, metoda sytuacyjna i przypadków. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę w formie pisemnej - test z progami punktowymi składający się z pytań zamkniętych i/lub otwartych dotyczących tematyki objętej wykładami oraz literaturą podstawową do przedmiotu, warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. 

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne i prace pisemne sprawdzające wiedzę, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Praktyka zawodowa: Praktyka udokumentowana jest kartą praktyki zawodowej. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z koordynatorem praktyk. 

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1. Ślusarska B.,Kocka K.,Marcinowicz L.,Pielęgniarstwo rodzinne i opieka środowiskowa, Warszawa,PZWL 2019,
 2. Ślusarska B.,Marcinowicz L., Opieka nad podopiecznym w praktyce pielęgniarki rodzinnej. opisy indywidualnych przypadków, Continuo, 2017

 

 

Literatura uzupełniająca

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 2.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 4.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.
 5.  Rozporządzenie Ministra w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania.
 6.  Program Szczepień Ochronnych – Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego
 7.  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
 8.  Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.
 9.  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta

Uwagi

Praktyka zawodowa: 20 godzin, 1 ECTS


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 28-09-2020 16:50)