SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe
Kod przedmiotu 12.9-WL-PIELD-SD
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Joanna Mazur, prof. UZ
 • dr Krzysztof Chmielowiec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości zdobytych podczas studiów z zakresu nauk społecznych i opieki specjalistycznej. Zapoznanie studenta z zasadami przygotowania projektu naukowego i strukturą pracy badawczej w pielęgniarstwie - pod względem językowym i edytorskim, oraz standardami stosowanymi w naukowych opracowaniach z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 

Wymagania wstępne

Wiedza w zakresie nauk podstawowych, nauk społecznych i opieki specjalistycznej.

Zakres tematyczny

1. Prezentacja i analiza wybranych publikacji o charakterze eksperymentalnym lub przeglądowym dot. wybranych zagadnień z zakresu opieki specjalistycznej:

 • nad chorym ze schorzeniami naczyń i ranami przewlekłymi
 • w chorobach przewlekłych układu oddechowego
 • nad chorym z cukrzycą
 • nad chorym z przetoką jelitową
 • w chorobach przewlekłych nerek
 • nad pacjentem z chorobami krwi
 • nad chorym neurologicznie
 • nad chorym psychicznie i jego rodziną

Metody kształcenia

Seminarium: wykład konwencjonalny, metoda podająca, informacyjna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz elementy prezentacji problemowej (problem based learning) i dyskusji.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykorzystanie cyfrowych baz danych w przygotowaniu literatury na wybrany temat badawczy i jego prezentacja podczas zajęć.

 

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1. Czarkowska-Paczek B. Egzamin magisterski z pielęgniarstwa. Repetytorium z zakresu wiedzy. Edra Urban & Partner Wrocław 2016
 2. Sirojć Z. Przygotowanie pracy dyplomowej; poradnik dla studentów i promotorów. Wyd. Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie. Warszawa 2009 http://www.uczelniawarszawska.pl/pdf/technika.pdf
 3. Kulczycki E. Struktura artykułu naukowego - uniwersalne wytyczne i przydatne wskazówki http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/struktura-artykulu-naukowego-uniwersalne-wytyczne-i-przydatne-wskazowki/
 4. Dąbrowski A. Metoda studium przypadku – krok po kroku http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-057de5e2-6ca1-4d9c-9bbc-39925235a7aa/c/Studia_Socjologiczne_2017_nr4_s.249_262.pdf
 5. Regulamin dot. kryteriów i zasad przygotowania pracy dyplomowej https://www.wlnz.uz.zgora.pl/index.php?praca-dyplomowa
 6. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

1. Standardy układu piśmiennictwa National Library of Medicine  https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 28-09-2020 16:52)