SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych
Kod przedmiotu 12.9-WL-Piel2D-PPODN
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wprowadzenie studentów w zagadnienia praktyki badań naukowych w naukach medycznych i naukach o zdrowiu. Nabycie przez studentów kierunku pielęgniarstwo podstawowych umiejętności niezbędnych w badaniach naukowych: wyszukiwanie i interpretacja niezbędnych treści prac naukowych, planowanie i przeprowadzanie projektów badawczych, prezentacja wyników w formie publikacji naukowej typu IMRAD.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu naukowych podstaw medycyny (biochemia, fizjologia i patofizjologia) oraz pielęgniarstwa specjalistycznego.

Zakres tematyczny

 1. Evidence based Medicine, jako paradygmat prawdy naukowej w medycynie i pielęgniarstwie.
 2. Podstawy Evidence Based Nursing Practise, czyli podejmowanie trafnych decyzji w opiece nad pacjentem.
 3. Największe oszustwa w naukach medycznych; dyskusja – przyczyny i konsekwencje.
 4. Rodzaje i metodyka badań klinicznych: badania eksperymentalne, ocena wiarygodności badań z randomizacją, badania obserwacyjne, ocena wiarygodności badan obserwacyjnych.
 5. Miary efektów, rodzaje zmiennych w badaniach klinicznych. Interpretacja wyników. Istotność statystyczna i kliniczna oraz precyzja oszacowania efektu. Analiza w podgrupach. Możliwość wykorzystania wyników badania klinicznego w opiece nad konkretnym pacjentem.
 6. Cyfrowe bazy danych, m.in. Pub/Med, MEDLINE, Scopus. Bibliometria.
 7. Etyka badań naukowych. Przygotowanie wniosku do Komisji Bioetycznej. Zgoda Komisji Bioetycznej.
 8. Struktura artykułu typu IMRAD (Introduction, Methods, Results, and Discussion). Etapy badania a sekcje artykułu.
 9. Finansowanie badań naukowych. Współpraca międzynarodowa i krajowa. Programy krajowe i międzynarodowe. Obliczenie kosztów, poszukiwanie źródeł finansowania oraz współpracowników w ośrodkach krajowych i zagranicznych.
 10. Lektura wybranego artykułu z zakresu nauk o zdrowiu – specjalistyczna opieka pielęgniarska. Omówienie wybranego problemu badawczego przez studenta.
 11. Wybór czasopisma. Przygotowywanie abstraktu i manuskryptu (wstęp, cel, materiał, metody, wyniki, wnioski). Przygotowywanie posteru. Przygotowywanie prezentacji ustnej. Krytyczna analiza przygotowanego tekstu i wystąpień.
 12. Prezentowanie wyników badań wybranego artykułu przez studentów – w formie posteru i prezentacji ustnej.
 13. Medycyna translacyjna - zastosowanie wyników badań naukowych w praktyce klinicznej.
 14. Integracja indywidualnej wiedzy i umiejętności klinicznych z najlepszymi dowodami zewnętrznymi.
 15. Perspektywy rozwoju naukowego w pielęgniarstwie. Udział pielęgniarki w badaniach naukowych. W stronę doktoratu – co warto wiedzieć już na studiach. O stażach i praktykach zagranicznych. Naukowe CV.

Metody kształcenia

Seminarium: metoda podająca, informacyjna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, cyfrowych baz danych oraz elementy prezentacji problemowej (problem based learning) i dyskusji.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie manuskryptu typu IMRAD na wybrany temat z zakresu nauk o zdrowiu i jego ustawienie/edycja zgodnie z wymaganiami wskazanego wydawnictwa.

 

 

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1. Budziński R. (red.) I Gdańska Debata Lekarska. Medycyna oparta na dowodach naukowych. Wyd. Bernardinum 2015.
 2. Zasoby internetowe: PubMed Tutorial. PubMed QuickTours. U.S. National Library of Medicine. https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial/cover.html
 3. Liśkiewicz T, Liśkiewicz G. Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego. http://www.imp.lodz.pl/upload/biblioteka/2014/wprowadzenie.pdf
 4. Kulczycki E. Warsztat badacza. http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-napisac-dobry-abstrakt/
 5. Kulczycki E. Struktura artykułu naukowego - uniwersalne wytyczne i przydatne wskazówki http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/struktura-artykulu-naukowego-uniwersalne-wytyczne-i-przydatne-wskazowki/
 6. Dąbrowski A. Metoda studium przypadku – krok po kroku http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-057de5e2-6ca1-4d9c-9bbc-39925235a7aa/c/Studia_Socjologiczne_2017_nr4_s.249_262.pdf
 7. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/
 8. Plagiarism. University of Oxford http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism

Literatura uzupełniająca

 1. Röhrig B i wsp. Types of Study in Medical Research. Dtsch Arztebl Int. Apr 2009; 106(15): 262–268; http://www.aerzteblatt.de/int/archive/article?id=64227 trzecia część serii artykułów w Deutsches Ärzteblatt International, która obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z metodyką badań naukowych w medycynie
 1. About Clinical Studies. U.S. National Institutes of Health. http://www.clinicaltrials.gov/ct2/about-studies/learn
 2. Noordzij M i wsp. Sample size calculations: basic principles and common pitfalls. Nephrol. Dial. Transplant. (2010) 25 (5): 1388-1393. Zasoby internetowe: http://ndt.oxfordjournals.org/content/25/5/1388.long
 3. How to choose a target journal. Journal Author Academy. Springer. Zasoby internetowe: http://www.springer.com/authors/journal+authors/journal+authors+academy?SGWID=0-1726414-12-837804-0

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 28-09-2020 17:00)