SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Medycyna sądowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Medycyna sądowa
Kod przedmiotu 12.9-WL-RAT-MS
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Julia Sobol
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w medycynie sądowej, przegląd przypadków, które mogą wystąpić w praktyce ratownika medycznego znajdujących się w sferze zainteresowania organów ścigania, przygotowanie studenta do wykorzystania zdobytej wiedzy w zawodzie.

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii, radiologii, podstaw chirurgii, podstaw pediatrii, podstaw chorób wewnętrznych, podstaw położnictwa i ginekologii.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Podstawy prawa karnego, cywilnego i rodzinnego
 2. Tanatologia.
 3. Traumatologia sądowo-lekarska. Uszkodzenia ciała spowodowane działaniem czynnika mechanicznego. Obrażenia ciała.
 4. Uduszenie gwałtowne. Powieszenie, zadzierzgnięcie.
 5. Działanie prądu, wysokiej, niskiej temperatury.
 6. Postrzały.
 7. Dzieciobójstwo.

Ćwiczenia: 

 1. Odpowiedzialność karna i zawodowa.
 2. Przemoc w rodzinie.
 3. Stwierdzenie zgonu. Oględziny zwłok w miejscu ich ujawnienia.
 4. Ustalanie czasu i przyczyny śmierci. 
 5. Identyfikacja zwłok i szczątków ludzkich. Antropologia sądowa.
 6. Toksykologia sądowo-lekarska.
 7. Alkohologia.
 8. Genetyka sądowa.

Metody kształcenia

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych z uwzględnieniem przypadków klinicznych.

Ćwiczenia praktyczne odbywają się w sali sekcyjnej, studenci uczestniczą w sekcji sądowo-lekarskiej; ćwiczenia teoretyczne odbywają się w sali ćwiczeń, ćwiczenia teoretyczne są prowadzone w formie dyskusji, do której podstawą są krótkie prezentacje multimedialne oraz wybrane przypadki kliniczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie przeprowadzone w formie pisemnej (test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają sprawdziany przeprowadzane w trakcie realizacji zajęć praktycznych - zagadnienia dotyczące kwalifikacji prawnej obrażeń ciała, podstawy toksykologii sądowej i alkohologii, podstawy genetyki, oględziny ciała i szczątków ludzkich, katastrofy - warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z każdego z w/w zagadnień. W przypadkach nieobecności, student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

W przypadku nieobecności na zajęciach lub/i niezaliczenia przedmiotu na ćwiczeniach, odrobienie przedmiotu Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia. 

Pozostałem warunki, nie wymienione w tym punkcie określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiów

Literatura podstawowa

 1. Teresiński G. Medycyna Sądowa. PZWL Warszawa 2019.
 2. Di Maio V, Di Maio D. (red. wyd. pol. Świątek B). Medycyna Sądowa. Wyd. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2016.
 3. Badowska-Kozakiewicz AM.  Patofizjologia człowieka. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2013.
 4. Maśliński S, Ryżewski J. Patofizjologia; podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Julia Sobol (ostatnia modyfikacja: 25-09-2020 12:57)