SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe
Kod przedmiotu 12.9-WL-RAT-SD
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. n. med. Michał Gaca, prof. UZ
  • dr n. med. Bartosz Kudliński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie techniki pisania pracy dyplomowej: dobór i weryfikacja piśmiennictwa, korzystanie z cyfrowych baz danych (wirtualna biblioteka), formułowanie celów badawczych, dobór metod badawczych i analizy statystycznej, opracowania wyników badań oraz ich interpretacji. Zapoznanie Studenta z zasadami przestrzegania praw autorskich.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Schemat i konstrukcja prezentacji licencjackiej

  1. Strona tytułowa.
  2. Wstęp wraz z uzasadnieniem podjęcia tematu.
  3. Cel główny, metody przeprowadzenia badań, analiza wyników.

Metody kształcenia

Seminarium: metoda podająca, informacyjna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz elementy prezentacji problemowej i dyskusji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie konspektu pracy dyplomowej - praca eksperymentalna, przeglądowa lub opis przypadku.

Dopuszczalna liczba uspraweidliwionych nieobecności wynosi 2 godziny, których zaliczenie co do formy i treści  musi byc ustalone z prowadzącym przedmiot.

Pozostałe warunki, nie wymienione w tym punkcie określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

  1. Sirojć Z. Przygotowanie pracy dyplomowej; poradnik dla studentów i promotorów. Wyd. Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie. Warszawa 2009 http://www.uczelniawarszawska.pl/pdf/technika.pdf
  2. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

1.      Zgodna z wyborem tematu pracy dyplomowej.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-10-2022 01:18)