SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Badania naukowe w ratownictwie medycznym EBM - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Badania naukowe w ratownictwie medycznym EBM
Kod przedmiotu 12.9-WL-RAT-BAN-RM
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska
  • mgr inż. Ewa Różańska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod przydatnych w realizacji pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

  1. Typologia badań, rodzaje metod badawczych ze szczególnym uwzględnieniem „studium przypadku”, etapy procesu badawczego, dobór grupy badanej/wybór przypadku.
  2. Podstawowe zasoby informacji naukowej w medycynie i ochronie zdrowia. Czasopisma, bazy elektroniczne, źródła internetowe. Wskaźniki jakości informacji naukowej.
  3. Zasady pisania pracy dyplomowej, prawo i problemy ochrony własności intelektualnej, plagiat i autoplagiat.

Metody kształcenia

Analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

WYKŁAD: zaliczenie końcowej pracy pisemnej.

Literatura podstawowa

  1. Radomski D., Grzanka A., Metodologia badań naukowych w medycynie, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011.
  2. Lesińska-Sawicka M., Metoda case study w pielęgniarstwie, Red.Borgis, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska (ostatnia modyfikacja: 28-01-2021 08:05)