SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Medyczne czynności ratunkowe; Zaawansowane czynności ratunkowe ALS - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Medyczne czynności ratunkowe; Zaawansowane czynności ratunkowe ALS
Kod przedmiotu 12.1-WL-RAT-MCRZCR
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 45 3 - - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty 10 0,67 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do specyfiki medycyny ratunkowej jako dziedziny klinicznej oraz dostarczenie wiadomości w zakresie podstaw systemu ratownictwa medycznego w Polsce.

Wymagania wstępne

Zaliczone przedmioty: anatomia, fizjologia i patofizjologia, badanie fizykalne w geriatrii, medyczne czynności ratunkowe z elementami farmakoterapii. Wiedza z zakresu przedmiotów klinicznych.

Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Zakres tematyczny

 1. Historia medycyny ratunkowej. Organizacja struktur ratownictwa medycznego w Polsce. Światowe systemy i standardy funkcjonowania ratownictwa medycznego. Akty prawne dotyczące prowadzenia akcji ratunkowej.
 2. Charakterystyka i specyfika działań ratowniczych. Zasady współdziałania i koordynacji służb ratowniczych. Uruchamianie „łańcucha przeżycia”.
 3. Rozpoznanie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego. Symptomatologia podstawowych objawów chorobowych u chorego w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Szczegółowe badanie ABCDE. Scenariusze z zakresu ALS oraz inne typowo wynikające z badania ABCDE związane z zastosowaniem leków w ratownictwie przedszpitalnym. MCR wykonywanych samodzielnie i pod nadzorem. Zajęcia praktyczne w ZRM
 4. Problemy kliniczne i psychologiczne w warunkach ekstremalnych, zasady etyczne towarzyszące akcjom ratunkowym. Zasady transportu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zasady wypracowania decyzji; „stój i lecz” czy „ładuj i jedź”.
 5. Wybrane zagadnienia dotyczące specyfiki działania służb medycznych w warunkach zdarzenia mnogiego, masowego i katastrofy. Towarzyszące akcjom ratunkowym zagrożenia biologiczne, chemiczne, radiacyjne, nuklearne, zagadnienia przewozu ładunków niebezpiecznych - HASMAT.
 6. Leki stosowane w Zespole Ratownictwa Medycznego oraz sposoby ich podawania (w tym z zastosowanie pompy infuzyjnej). Zasady rozpoznawania i leczenia bólu, drabina analgetyczna. W ramach scenariuszy - farmakoterapia (rodzaj i sposób podania) w zakresie leków samodzielnie podawanych przez ratowników medycznych, z zaznaczeniem pozostałych leków stosowanych w ZRM.
 7. Monitorowanie układu krążenia, rozpoznawanie i postępowanie w nagłych zaburzeniach rytmu serca, zasady wykonania kardiowersji, zasady wykonywania elektrostymulacji. Wybrane stany zagrożenia życia pochodzenia sercowego - OZW , niewydolność krążenia, obrzęk płuc, wstrząs kardiogenny, uraz serca.
 8. Przywrócenie, podtrzymanie i stabilizacja podstawowych funkcji życiowych – w tym czynności układu oddechowego i krążenia, stany zagrożenia życia pochodzenia oddechowego – niewydolność oddechowa, astma, POCHP, zapalenie płuc, krwawienie z dróg oddechowych.
 9. Specyfika powstawania obrażeń w wypadkach drogowych. Zasady badania i zaopatrywania ofiar wypadków na miejscu zdarzenia, przygotowania ich do transportu oraz monitorowania w trakcie przewożenia do SOR.
 10. Szczegółowa ocena pacjenta przytomnego wg schematu badania ABCDE.
  Trening w roli kierownika ZRM, pełnego badania na bazie scenariuszy z zakresu poszczególnych elementów schematu ABCDE z uwzględnieniem farmakoterapii (w tym przygotowanie i podanie leków).
  Ocena pacjenta nieprzytomnego z zachowanymi funkcjami życiowymi, objawy wstrząsu, zasady płynoterapii i farmakoterapii (dożylnej, IO), zaawansowane procedury resuscytacyjne.
 11. Zaawansowane procedury udrażniania dróg oddechowych: szybka indukcja do intubacji, konikopunkcja, konikotomia, respirator.

Metody kształcenia

Analiza przypadków, ćwiczenia w warunkach symulacyjnych, demonstracja, dyskusja, laboratorium, metoda podająca, metoda przypadków, symulacja niskiej wierności, symulacja wysokiej wierności, zajęcia praktyczne w warunkach symulacyjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 • 100% frekwencja na zajęciach w laboratorium, warsztatach.
 • Obserwacja pracy studenta, ocena grupy.

Literatura podstawowa

 1. European Resuscitation Council (ERC), Polska Rada Resuscytacji. Andres J (red. wyd. polskiego). Wytyczne resuscytacji krążeniowo - oddechowej 2015. Kraków, 2016.
 2. Andres J. (red. tłumaczenia polskiego), Lockey A. (red.) Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne (podręcznik do kursu ALS), Polska Rada Resuscytacji 2013 i późniejsze.
 3. Kleszczyński J., Zawadzki M. Leki w ratownictwie medycznym, PZWL, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

 1. Madej T., Gucwa J., Ostrowski M. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe, Medycyna Praktyczna, Kraków, 2017.
 2. Jakubaszko J. (red.) Medycyna ratunkowa. Nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego. Wyd. Med. Górnicki, Wrocław 2014.
 3. Styka L. Ewakuacja i transport poszkodowanego. Wydawnictwo Medyczne Górnicki. Wrocław, 2008.
 4. Zawadzki A. (red.): Medycyna ratunkowa i katastrof. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa, 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska (ostatnia modyfikacja: 28-01-2021 08:16)