SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Medycyna taktyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Medycyna taktyczna
Kod przedmiotu 12.1-WL-RAT-MT
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr n. med. Bartosz Kudliński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty 10 0,67 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta  z  zasadami udzielania skutecznej pomocy na polu walki według zasad Tactical Combat Casualty Care (TCCC);  planowania działań taktycznych w warunkach działania pododdziałów wojskowych i służb cywilnych; udzielania pierwszej pomocy w warunkach dużego zagrożenia.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykłady:

- udzielanie pomocy medycznej w warunkach dużego zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym zdarzeniem (konflikt zbrojny, zamach terrorystyczny),

- taktyczna pomoc rannym na polu walki Tactical Combat Casualty Care (TCCC),

- postępowanie medyczne w sytuacjach zagrożenia Tactical Emergency Casualty Care (TECC),

Ćwiczenia:

  1. Praktyki ratownictwa medycznego zgodnie z TCCC w zakresie badania poszkodowanego, udrażniania dróg oddechowych, postępowania w krwotokach, wstrząsie; balistyka ran postrzałowych i obrażeń detonacyjnych, urazy klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, głowy, kończyn, kręgosłupa, oparzenia; sposoby ewakuacji poszkodowanego w warunkach taktycznych, farmakoterapia, dokumentacja medyczna.
  2. Działania ratownicze w poszczególnych strefach TCCC i ratownictwo w różnych formach działań taktycznych z uwzględnieniem właściwego wyposażenia i procedur postępowania dla każdego poziomu ochrony:
  • podstawowy plan działania dla ochrony pod ostrzałem (care under fire) 
  • podstawowy plan działania podczas fazy taktycznej ochrony na polu walki (tactical field care)
  • podstawowy plan zarządzania dla taktycznej pomocy poszkodowanym podczas ewakuacji (tactical evacuation care)

Metody kształcenia

Wykłady - metoda podająca: wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przykłady rozwiązywania problemów.

Ćwiczenia są realizowane w grupach 5-osobowych w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (symulowane zdarzenia w warunkach zagrożenia zgodnie z tematyką zajęć), prezentacja, omówienie zdarzenia, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie przeprowadzone w formie pisemnej (test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), warunkiem zdania jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia.

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: testy sprawdzające wiedzę (pytania zamknięte i pytania otwarte) przed lub po każdym bloku tematycznym, test praktycznych umiejętności.

W przypadku nieobecności ( usprawiedliwione 5h) na zajęciach lub/i niezaliczenia przedmiotu na zajęciach klinicznych czy seminariach, odrobienie przedmiotu Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia. 

Pozostałe warunki, nie wymienione w tym punkcie określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiów

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

  1.  Czerwiński M. Makowiec P. Podstawy ratownictwa taktycznego. Wyd. Difin Warszawa 2014.
  2.  Podlasin A. Taktyczne ratownictwo medyczne. Wyd. Lekarskie PZWL 2015.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Sylabus opracował: mgr Paweł Osipowicz


Zmodyfikowane przez dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-10-2022 01:22)