SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Neurochirurgia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Neurochirurgia
Kod przedmiotu 12.1-WL-RAT-NCh
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Paweł Jarmużek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Seminarium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest: 1. Teoretyczne i praktyczne pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych urazów ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego i ich cech szczególnych. 2. Posiadanie umiejętności postepowania profilaktycznego z pacjentem z chorobami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. 3. Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu badania podmiotowego i przedmiotowego oraz badań dodatkowych stosowanych w neurochirurgii. 4. Przygotowanie do samodzielnego pełnienia roli zawodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, farmakologii, propedeutyki chirurgii, propedeutyki pediatrii i propedeutyki chorób wewnętrznych, patomorfologii, radiologii w zakresie programu ratownictwa medycznego

Zakres tematyczny

 1. Urazy czaszkowo-mózgowe, kręgosłupa i rdzenia kręgowego.
 2. Nowotwory ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego,
 3. Krwotok podpajęczynówkowy,
 4. Leczenie operacyjne w krwotoku śródmózgowym i udarze niedokrwiennym mózgu.
 5. Leczenie zabiegowe tętniaków i malformacji tętniczo-żylnych,
 6. Zespoły bólowe kręgosłupa.
 7. Elementy neurochirurgii dziecięcej,
 8. Leczenie wodogłowia.
 9. Obrzęk mózgu i wklinowanie.
 10. Rozpoznawanie i leczenie wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego.
 11. Biologia molekularna w guzach mózgu.
 12. Diagnostyka obrazowa w neurochirurgii.
 13. Rozpoznawanie śmierci mózgu.

Metody kształcenia

Ćwiczenia prowadzone w grupach 5-osobowych na oddziale neurochirurgii i w poradni neurochirurgicznej z udziałem studenta w operacji na bloku operacyjnym oraz asystowanie w pracach oddziału klinicznego neurochirurgii. Wykłady odbywają się w formie prezentacji multimedialnych prezentowanych w formie tradycyjnej lub kształcenia na odległość.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie do ćwiczeń i seminariów weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej przez prowadzącego zajęcia. Zaliczenie końcowe efektów uczenia się o charakterze praktycznym na podstawie obecności oraz aktywności i umiejętności ocenianych przez prowadzącego zajęcia. Zaliczenie efektów uczenia się odnoszących się do wiedzy - w formie odpowiedzi ustnej lub pisemnej.

Dopuszcza się 2 usprawiedliwione nieobecności odpowiednim dokumentem (zwolnienie lekarskie, dokument poświadczający wypadek losowy), które student powinien nadrobić w porozumieniu z prowadzącym zajęcia, nie później jednak niż do dnia, w którym odbywa się zaliczenie końcowe.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczenia bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji. W sprawach spornych dotyczących zaliczeń, studentowi przysługuje prawo odwołania się do Koordynatora przedmiotu.

Pozostałe, nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim: https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

Lindsay Kenneth W. i wsp. Neurologia i neurochirurgia. Wyd. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2011

Literatura uzupełniająca

 1. Ząbek M. Zarys neurochirurgii. PZWL, 1999
 2. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 05-10-2022 21:43)