SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Chirurgia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Chirurgia
Kod przedmiotu 12.1-WL-RAT-CHIR
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Roman Lewandowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Zajęcia kliniczne 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest przekazanie podstawowych informacji na temat specyfiki specjalności chirurgicznych. Poznanie chirurgicznego badania chorego, diagnostyki schorzeń chirurgicznych, rozpoznawania objawów „ostrego brzucha”, a także rozpoznawanie wrodzonych i nabytych wad rozwojowych, rozpoznawanie zakażeń chirurgicznych.

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii.

Zakres tematyczny

 1. Zarys historii chirurgii.
 2. Zasady aseptyki i antyseptyki.
 3. Badanie chirurgiczne.
 4. Symptomatologia i zasady kwalifikacji chorych do leczenia operacyjnego w ostrych i przewlekłych chorobach chirurgicznych.
 5. Nowotwory.
 6. Chirurgia wieku dziecięcego.
 7. Podstawy i problemy współczesnej transplantologii.
 8. Oparzenia.
 9. Postępowanie w ambulatorium chirurgicznym.
 10. Ostre niedokrwienie kończyny.
 11. Zatory tętnic.
 12. Choroby żył.
 13. Ostre stany w urologii.
 14. Choroby gruczołu krokowego.
 15. Traumatologia.
 16. Niedrożność przewodu pokarmowego.
 17. Zapalenie wyrostka robaczkowego.
 18. Diagnostyka ostrych schorzeń jamy brzusznej.
 19. Przepukliny.
 20. Zapalenie pęcherzyka żółciowego.
 21. Zapalenie trzustki.
 22. Chirurgia laparoskopowa.
 23. Podstawy chirurgii kosmetycznej.
 24. Profilaktyka przeciwzakrzepowa.
 25. Zakażenia tkanek miękkich i przyranne.
 26. Krwawienia z przewodu pokarmowego.
 27. Odleżyny.
 28. Chirurgia endokrynologiczna.

Metody kształcenia

Zajęcia w grupach 5-osobowych odbywają się w formie ćwiczeń na oddziałach chirurgicznych i poradniach chirurgicznych, z uwzględnieniem postępowania z pacjentem w izbie przyjęć. Seminaria i wykłady w formie prezentacji multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin przeprowadzony w formie pisemnej (test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 50% punktów możliwych do zdobycia. Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 50% uzyskanych punktów, test praktycznych umiejętności, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Fibak J. Chirurgia. Repetytorium. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2008.
 2. Popiela T. Chirurgia dla studentów medycyny. Wyd. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2009.
 3. Schmidt J. Podstawy chirurgii ogólnej. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Noszczyk W. Chirurgia. tom I - II.  Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2005.
 2. Góral R. Zarys chirurgii dla studentów medycyny. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 1994.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2022 14:46)