SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Procedury ratunkowe przedszpitalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Procedury ratunkowe przedszpitalne
Kod przedmiotu 12.0-WL-RAT-PrRP
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Marcin Mańkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty 10 0,67 - - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia kliniczne 75 5 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do podejmowania samodzielnej oceny stanu zdrowia pacjenta nieurazowego oraz pacjenta urazowego, rozpoznawania stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz wdrażania postępowania adekwatnego do stanu chorego, w tym wykonania przyrządowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem defibrylatora oraz leków wykonywania medycznych czynności ratunkowych w zakresie opieki przedszpitalnej u pacjentów urazowych, w tym zabezpieczenia poszkodowanego do transportu, na podstawie wykonanego badania urazowego ITLS z użyciem sprzętu ratowniczego.

Wymagania wstępne

Znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Zakres tematyczny

Medyczne czynności ratunkowe przyrządowe wykonywane przez ratownika medycznego w fazie przedszpitalnej.

Metody kształcenia

Ćwiczenia na sali fantomowej.

Praktyczne zajęcia w zespołach ratownictwa medycznego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie warsztatów polega na prawidłowym wykonaniu scenariusza na sali fantomowej.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz pozytywna opinia kierownika zespołu ratownictwa medycznego. Ocena uzależniona jest od prawidłowo wykonanych procedur medycznych podczas wyjazdów do zdarzeń. 

Literatura podstawowa

Wytyczne resuscytacji 2015, Wydawnictwo Polskiej Rady Resuscytacji, Kraków 2016

International Trauma Life Support, Ratownictwo przedszpitalne w urazach, Kraków 2015

Literatura uzupełniająca

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Uwagi

Student nie zostanie dopuszczony do zajęć jeśli nie będzie posiadał odzieży ochronnej zgodnej z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.


Zmodyfikowane przez mgr Marcin Mańkowski (ostatnia modyfikacja: 25-01-2021 16:32)