SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychiatria - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychiatria
Kod przedmiotu 12.2-WL-RAT-PSY
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • lek. med. Wojciech Musiał
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia kliniczne 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z tematyką psychiatrii ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki kontaktu ratownika medycznego z pacjentem wykazującym zaburzenia psychiczne oraz systemową organizacją ochrony zdrowia psychicznego.

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii, fizjologii, farmakologii

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. Podstawy psychopatologii – najczęściej występujące objawy zaburzeń psychicznych
 2. Podstawy psychiatrii – zaburzenia afektywne
 3. Podstawy psychiatrii – zaburzenia lękowe i osobowości
 4. Podstawy psychiatrii – zaburzenia psychotyczne ze szczególnym uwzględnieniem schizofrenii
 5. Podstawy psychiatrii -uzależnienia
 6. Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych
 7. Podstawy psychiatrii – choroby przebiegające z otępieniem i psychiatria wieku podeszłego
 8. Stany nagłe w psychiatrii
 9. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży
 10. Aspekty prawne psychiatrii: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, Narodowy program ochrony zdrowia psychicznego, zasady stosowania przymusu bezpośredniego

Zajęcia Kliniczne:

 1. Podstawy nawiązywania kontaktu z pacjentem wykazującym zaburzenia psychiczne
 2. Zapoznanie studentów z poszczególnymi zaburzeniami psychicznymi – zajęcia praktyczne z pacjentami chorującymi na różne grupy zaburzeń psychicznych
 3. Ćwiczenia w ocenie stanu psychicznego pacjenta oraz ustalaniu planu postępowania z pacjentem wykazującym zaburzenia psychiczne, wprowadzenie do metod leczenia zaburzeń psychicznych – biologicznych i psychoterapeutycznych.
 4. Ocena ryzyka samobójstwa i agresji u pacjenta wykazującego zaburzenia psychiczne

Metody kształcenia

Wykłady - w formie prezentacji multimedialnych

Zajęcia kliniczne - prowadzone w oddziale psychiatrycznym w grupach ćwiczeniowych. Kontakt z pacjentem psychiatrycznym, badanie pacjenta, omawianie przypadków klinicznych, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Dopuszcza się 2 usprawiedliwione nieobecności odpowiednim dokumentem (zwolnienie lekarskie, dokument poświadczający wypadek losowy), które student powinien nadrobić w porozumieniu z prowadzącym zajęcia, nie później jednak niż do dnia, w którym odbywa się zaliczenie końcowe.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia wykładów i zajęć klinicznych. Zaliczenie końcowe w formie pisemnej/testowej lub ustnej. W przypadku testu ocenę oblicza się na podstawie skali procentowej (% uzyskanych pozytywnych odpowiedzi): 94-100% = 5,0 85-93% = 4,5 76-84% = 4,0 68-75% = 3,5 60-67% = 3,0 0-59% = 2,0

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczenia bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji. W sprawach spornych dotyczących zaliczeń, studentowi przysługuje prawo odwołania się do Koordynatora przedmiotu.

Pozostałe, nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim: https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1. Jaracz J., Patrzała A. Psychiatria w praktyce ratownika medycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2015
 2. Neu P. Stany nagłe w psychiatrii. Podręcznik psychiatrii ratunkowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca

Gałecki P., Szulc A. Psychiatria. Edra Urban&Partner Wrocław 2018

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-09-2022 00:36)