SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka śródroczna - oddział neurologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka śródroczna - oddział neurologii
Kod przedmiotu 12.0-WL-RAT-PŚ-oNEU
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 50 3,33 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy studentom z zakresu stanów nagłych zagrażających zdrowiu i życiu występujących w neurologii. Nauka stawiania rozpoznania oraz podejmowania adekwatnych decyzji ratowniczych w sytuacjach nagłych. Przygotowanie studenta do sprawowania profesjonalnej opieki ratownika medycznego nad pacjentem z dysfunkcją układu nerwowego.

Wymagania wstępne

Znajomość Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, posiadanie tytułu ratownika po ukończonym Kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, znajomość anatomii i fizjologii układu nerwowego. Znajomość ALS.

Zakres tematyczny

Rozpoznawanie najczęstszych klinicznych objawów i zespołów patologicznych w chorobach układu nerwowego.Technika badania fizykalnego chorego neurologicznego. Rozpoznawanie stanów zaburzenia  przytomności i  świadomości oraz zaburzenia kontaktu chorego z otoczeniem z powodu dysfunkcji mowy. Ocena kliniczna chorego nieprzytomnego z powodu chorób OUN. Rozpoznawanie objawów i postępowanie u  chorego z chorobą ośrodkowego układu nerwowego na przykładzie: chorób i wad naczyniowych mózgu (udar mózgu, tętniak, naczyniak), guzów mózgu i zespołów  ciasnoty  wewnątrzczaszkowej. Rozpoznawanie objawów i postępowanie u chorych po urazie czaszkowo-mózgowym , urazie kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Rozpoznawanie objawów i postępowanie u  chorego z zespołami  bólowymi głowy,  kręgosłupowo-korzeniowymi, neuralgiami i ostrymi  uszkodzeniami wielonerwowymi  Problemy diagnostyczno-terapeutyczne chorych z padaczką, zespołami otępiennymi, zespołami ubytkowymi neurologicznymi   Stany naglące w przebiegu chorób ośrodkowego i obwodowego UN.

Metody kształcenia

Praktyka na Oddziale Neurologiii w grupach nie większych jak 5 osób. Wykonują procedury oraz zdobywają wiedzę praktyczną pod nadzorem opiekuna grupy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest osiągnięcie przez studenta założonych efektów kształcenia

Literatura podstawowa

Wytyczne Resuscytacji 2015 rok

Literatura uzupełniająca

1.        Tytuł :Neurologia : kompendium Autorzy :Barcikowska-Kotowicz, Maria

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-10-2022 01:16)