SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

praktyka śródroczna - zespół ratownictwa medycznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu praktyka śródroczna - zespół ratownictwa medycznego
Kod przedmiotu 12.0-WL-RAT-PŚ-ZRM
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Marcin Mańkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 50 3,33 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z funkcjonowaniem stacji ratownictwa medycznego, dokumentacją pracowniczą oraz medyczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego. Nauczenie studenta korzystania z Systemu Wspomagania Dowodzeniem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Nauczenie współpracy w zespole oraz współpracy z jednostkami współpracującymi z Państwowym Systemem Ratownictwa Medycznego. Umożliwienie wykonywania procedur medycznych podczas realnych zdarzeń. 

Wymagania wstępne

Znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Ukończenie przedmiotu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny obejmuje medyczne czynności ratunkowe, które może wykonać ratownik medyczny po ukończeniu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego wraz z Systemem Wspomagania Dowodzeniem Państwowego Ratownictwa Medycznego zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Metody kształcenia

Indywidualna praktyka zawodowa realizowana w zespołach ratownictwa medycznego oraz zespołach transportowych - pod nadzorem opiekuna. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz pozytywna opinia kierownika zespołu ratownictwa medycznego. Ocena uzależniona jest od prawidłowo wykonanych procedur medycznych podczas wyjazdów do prawdziwych zdarzeń. 

Literatura podstawowa

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Kwalifikowana pierwsza pomoc - Andrzej Kopta, Jakub Mierzejewski, Gabriela Kołodziej; Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2020

Literatura uzupełniająca

Wytyczne resuscytacji 2015, Wydawnictwo Polskiej Rady Resuscytacji, Kraków 2016

International Trauma Life Support, Ratownictwo przedszpitalne w urazach, Kraków 2015

Uwagi

Student nie zostanie dopuszczony do zajęć jeśli nie będzie posiadał odzieży ochronnej zgodnej z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.


Zmodyfikowane przez mgr Marcin Mańkowski (ostatnia modyfikacja: 25-01-2021 19:25)