SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kwalifikowana pierwsza pomoc/Zabiegi pielęgnacyjne w stanach zagrożenia życia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kwalifikowana pierwsza pomoc/Zabiegi pielęgnacyjne w stanach zagrożenia życia
Kod przedmiotu 12.0-WL-RAT-KPP/ZPIEL
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 50 3,33 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Organizacja i podstawy prawne kwalifikowanej pierwszej pomocy. Bezpieczeństwo procedury postępowania w zdarzeniach pojedynczych, mnogich i masowych. Psychologiczne aspekty działania ratownika i wsparcia poszkodowanych. Zestawy ratownictwa medycznego. Współpraca z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 2. Wstrząs, rozpoznanie i postępowanie w ramach KPP, ocena poszkodowanego pod kątem istniejących obrażeń i dolegliwości, resuscytacja krążeniowo-oddechowa (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne), zasady defibrylacji poszkodowanego metodą automatyczną, stosowanie ułożenia poszkodowanego właściwego dla zaistniałych obrażeń bądź dolegliwości.
 3. Urazy mechaniczne, obrażenia głowy, klatki piersiowej, brzucha, miednicy, kręgosłupa.
 4. Złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, oparzenia (chemiczne, termiczne, elektryczne), zatrucia, podtopienie, utonięcie, hipotermia, odmrożenia, techniki ewaluacji.
 5. Wybrane stany nagłego zagrożenia zdrowotnego – anafilaksja, drgawki, hipoglikemia, ostry zespół wieńcowy, udar mózgu, zadławienie.
 6. Bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych. Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych. Tlenoterapia czynna i bierna w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
 7. Techniki przemieszczania, ewakuacji i ułożenia poszkodowanego.

Metody kształcenia

Analiza przypadków, burza mózgów, ćwiczenia w warunkach symulacyjnych, demonstracja, dyskusja, laboratorium, metoda podająca, metoda przypadków, symulacja niskiej wierności, symulacja wysokiej wierności, wykład, zajęcia praktyczne w warunkach symulacyjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

WYKŁAD: egzamin pisemny

 • I termin - test pisemny jednokrotnego wyboru; warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi.
 • II termin - odpowiedź ustna.

LABORATORIUM: egzamin praktyczny

 • zaliczenie zadanej czynności/działania/procedury wykonywanej w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Literatura podstawowa

 1. Kopta A., Mierzejewski J., Kołodziej G., Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.
 2. Europejska Rada Resuscytacji, Wytyczne resuscytacji 2015, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca

 1. Dąbrowska A., Witt M., Dąbrowski M., Ratownictwo Medyczne. Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, Wydawnictwo UMP, 2014.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska (ostatnia modyfikacja: 28-01-2021 08:11)