SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zaawansowane czynności ratunkowe ATLS - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zaawansowane czynności ratunkowe ATLS
Kod przedmiotu 12.0-WL-RAT-ZczR
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Bartosz Kudliński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowej oceny stanu pacjenta według schematu ABCDE

Dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania z pacjentem w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego pochodzenia wewnętrznego

Dostarczenie umiejętności wykonania procedur ratunkowych, obsługi sprzętu i aparatury monitorującej znajdującej się w szpitalnym oddziale ratunkowym i w zespole ratownictwa medycznego. 

Dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych z uwzględnieniem sytuacji szczególnych

Nabycie umiejętności i kompetencji kierowania zespołem

Dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie transportu pacjenta oraz prowadzenia dokumentacji medycznej

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii, fizjologii, pierwszej pomocy, ITLS, techniki zabiegów medycznych.

Zakres tematyczny

Wykłady

 1. Ocena miejsca zdarzenia, bezpieczeństwo działań ratunkowych w miejscu wypadku.
 2. Ocena mechanizmu urazu.
 3. Ocena wstępna pacjenta urazowego.
 4. Szybkie badanie urazowe i dalsze badanie urazowe.
 5. Badanie miejscowe pacjenta urazowego.
 6. Zasady tlenoterapii u pacjenta urazowego i zasady płynoterapii.
 7. Zespół urazowy w SOR
 8. Złota godzina.

Ćwiczenia:

 1. Szybkie badanie urazowe ITLS
 2. Postępowanie w urazach określonych okolic ciała.
 3. Uraz wielonarządowy.
 4. Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych przyrządowe i bez przyrządowe u pacjenta urazowego.
 5. Stabilizacja przyrządowa i bez przyrządowa pacjenta z urazem kręgosłupa.
 6. Zasady transportu chorego urazowego do SOR.
 7. Postępowanie z pacjentem urazowym w warunkach SOR.
 8. Protokół CABCD
 9. Udzielanie wsparcia psychicznego pacjentowi z urazem wielonarządowym.
 10. RKO u pacjenta z urazem wielonarządowym.
 11. Szukanie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia u chorego z urazem wielonarządowym.
 12. Zaopatrzenie chorego z odmą.

Metody kształcenia

Wykład – prezentacje multimedialne, studium przypadków.

Ćwiczenia – zajęcia w grupach w centrum symulacji medycznej oraz w szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala uniwersyteckiego, metoda podająca,  prezentacje multimedialne, studium przypadków, symulacje niskiej i średniej wierności.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach. Nieobecność usprawiedliwiona dotyczy jedynie 1 h ale warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzupełnienie zaległości w sposób ustalony z prowdzącym przedmiot.

W sprawach spornych dotyczących zaliczeń, studentowi przysługuje prawo odwołania się do Koordynatora przedmiotu.

Pozostałe warunki, nie wymienione w tym punkcie określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

 

Literatura podstawowa

 1. Wytyczne resuscytacji 2021, Polska Rada Resuscytacji, 2021.
 2. Campbell J. E., Alson R.L. (red.): Basic Trauma Life Suport - dla paramedyków i ratowników 
medycznych. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006.
 3. Guła P., Machała W., Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała, wyd. PZWL 2015.
 4. Kózka M., Rumian B., Maślanka M., Pielęgniarstwo ratunkowe, PZWL, 2013.
 5. Mackway Jones K., Masden J., Windle J., red. wyd. pol. Jakubaszko J., Triage.Ratunkowa segregacja medyczna, Elselvier Urban&Partner, 2012.
 6. Paciorek P., Patrzała A., Kłos E., Medyczne czynności ratunkowe, PZWL, 2014.
 7. Zawadzki A (red.): Medycyna ratunkowa i katastrof. PZWL, Warszawa 2011. 

Literatura uzupełniająca

 1.  Sefrin P., Schua S.: Postępowanie w nagłych zagrożeniach zdrowotnych. Wydawnictwo Medyczne Górnicki ,Wrocław 2007.
 2.  Strange G. R., Ahrens W.R., Schafermeyer R.W., Toepper W.C.: Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego. Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2003.
 3.  StykaL.:Ewakuacja i transport poszkodowanego. Wydawnictwo Medyczne . Górnicki, Wrocław 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-10-2022 01:24)