SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski w ratownictwie medycznym II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski w ratownictwie medycznym II
Kod przedmiotu 09.1-WL-RM-JARM1
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Barbara Szura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studenta z podstawową terminologią medyczną w języku angielskim wykorzystywaną w pracy ratownika medycznego. Podniesienie kompetencji językowej w zakresie rozumienia wypowiedzi ustnej i pisemnej oraz formułowania wypowiedzi do poziomu umożliwiającego posługiwanie się językiem angielskim dla potrzeb studiowania oraz w pracy zawodowej. Korzystanie z różnorodnych obcojęzycznych materiałów źródłowych oraz literatury specjalistycznej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie A2+

Zakres tematyczny

  1. Choroby zakaźne wieku dziecięcego.
  2. Komunikacja z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami.
  3. Wybrane zagadnienia etyczne.
  4. Medyczne czynności ratunkowe.
  5. Medyczne fakty i mity.
  6. Analiza wybranych przypadków medycznych - choroby cywilizacyjne.
  7. Podstawowe zagadnienia dotyczące wybranych działów medycyny

 

Metody kształcenia

Lektorat z języka angielskiego w systemie pracy / z możliwością wykorzystania pracy zdalnej e-learning; forma zajęć interaktywnych z wykorzystaniem anglojęzycznej literatury medycznej; praca z tekstem, analiza przypadków, ćwiczenia gramatyczno-leksykalne i komunikacyjne, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia testu egzaminacyjnego jest uzyskanie co najmniej 60% punktów. 

Ocena końcowa z przedmiotu to średnia arytmetyczna dwóch form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

Kierczak A. W., Angielski w praktyce ratownika medycznego, PZWL, Warszawa 2015

Glendinning E.H., Professional English in Use. Medicine, Cambridge University Press 2017

Literatura uzupełniająca

Patoka Z., Okulicz I., English for Paramedics, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

Donesch –Jeżo E.,  English for Medical Students and Doctors part 1, Wyd. Przegląd Lekarski, Kraków 2000

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-12-2020 19:47)