SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki w ratownictwie medycznym II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki w ratownictwie medycznym II
Kod przedmiotu 09.1-WL-RM-JNRM1
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studenta z podstawową terminologią medyczną w języku niemieckim wykorzystywaną w pracy ratownika medycznego. Podniesienie kompetencji językowej w zakresie rozumienia wypowiedzi ustnej i pisemnej oraz formułowania wypowiedzi do poziomu umożliwiającego posługiwanie się językiem niemieckim dla potrzeb studiowania oraz w pracy zawodowej. Korzystanie z różnorodnych obcojęzycznych materiałów źródłowych oraz literatury specjalistycznej.

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 plus wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Zakres tematyczny

 

  1. Szpital: oddziały szpitalne, pracownicy szpitala.
  2. Podstawy anatomii i fizjologii dla ratowników medycznych: budowa poszczególnych układów oraz ich funkcjonowanie.
  3. Pomiary i dokumentacja: urządzenia pomiarowe, wartości pomiarowe.
  4. Rozmowa z pacjentem, wywiad chorobowy (anamneza).
  5. Leki: rozumienie tekstów informacji o lekach: wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne
  6. Opis ran i obrażeń: rozumienie dokumentacji komputerowej

Metody kształcenia

Lektorat z języka niemieckiego z możliwością wykorzystania pracy zdalnej e-learning; forma zajęć interaktywnych z wykorzystaniem niemieckojęzycznej literatury medycznej; praca z tekstem, analiza przypadków, ćwiczenia gramatyczno-leksykalne i komunikacyjne, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną, która jest średnią ocen uzyskanych przez studenta podczas udziału w zajęciach. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są dwa kolokwia pisemne w semestrze przy obowiązywaniu następujących progów punktowych: 51-60 % ocena dst, 61-70% - dst plus, 71-80% - db, 81-90% - db plus, 91-100% - bdb, sprawdziany (progi punktowe j.w) oraz ocena aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach. Oceną końcową to średnia arytmetyczna wszystkich uzyskanych ocen na ćwiczeniach. 

Cykl nauczania zakończony jest przeprowadzeniem egzaminu pisemnego. Warunkiem zdania egzaminu jest zdobycie co najmniej 60% punktów.

Ocenę z EGZAMINU na podstawie uzyskanych punktów oblicza się wg następującej skali: 94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

W semestrze dozwolone są 2 usprawiedliwione nieobecności, które należy zaliczyć w ciągu 2 tygodni w formie odpowiedzi ustnej i/lub sprawdzianu słownictwa.

W sprawach spornych dotyczących zaliczeń, studentowi przysługuje prawo odwołania się do Koordynatora przedmiotu. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozpatruje indywidualnie Koordynator przedmiotu lub odpowiednio zastosowanie mają wewnętrzne akty prawne.

Literatura podstawowa

1. U. Firnhaber-Sensen, M. Rodi, Deutsch im Krankenhaus, Ernst Klett Sprachen, Studttgart, 2017

2. M. Ganczar, B. Rogowska, Niemiecki w praktyce ratownika medycznego, PZWL, Warszawa 2015 

Literatura uzupełniająca

1. A. Lemańska, D. Gut, Słownik medyczny polsko-niemiecki, niemiecko-polski, LevelTrading,pl, DTC-PRO.pl, wydanie drugie - poprawione i rozszerzone

2. B. Złotnicki, Słownik lekarski niemiecko-polski, PZWL, Warszawa 1989

3. M. Depritz, Pomoc medyczna w Niemczech, Wydawnictwo "Kram", Warszawa 2017

4. Niemieckojęzyczne czasopisma i prospekty dotyczące problemów zdrowotnych.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Danuta Chlebicz (ostatnia modyfikacja: 28-07-2021 11:51)