SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki w ratownictwie medycznym II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki w ratownictwie medycznym II
Kod przedmiotu 09.1-WL-RM-JNRM1
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Danuta Chlebicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studenta z podstawową terminologią medyczną w języku niemieckim wykorzystywaną w pracy ratownika medycznego. Podniesienie kompetencji językowej w zakresie rozumienia wypowiedzi ustnej i pisemnej oraz formułowania wypowiedzi do poziomu umożliwiającego posługiwanie się językiem niemieckim dla potrzeb studiowania oraz w pracy zawodowej. Korzystanie z różnorodnych obcojęzycznych materiałów źródłowych oraz literatury specjalistycznej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Zakres tematyczny

  1. Komunikacja z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami.
  2. Medyczne czynności ratunkowe.
  3. Analiza wybranych przypadków medycznych - choroby cywilizacyjne.
  4. Podstawowe zagadnienia dotyczące wybranych działów medycyny
  5. Wyposażenie, leki i procedury ratownictwa medycznego.
  6. Sprzęt diagnostyczny i leczniczy.
  7. Szczególne przypadki nagłe.

Metody kształcenia

Lektorat z języka niemieckiego z możliwością wykorzystania pracy zdalnej e-learning; forma zajęć interaktywnych z wykorzystaniem niemieckojęzycznej literatury medycznej; praca z tekstem, analiza przypadków, ćwiczenia gramatyczno-leksykalne i komunikacyjne, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Cykl nauczania zakończony jest przeprowadzeniem egzaminu pisemnego. Warunkiem zdania egzaminu jest zdobycie co najmniej 60% punktów.

Skala, wg której oblicza się ocenę z EGZAMINU na podstawie uzyskanych punktów jest następująca: 94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0. 

W sprawach spornych dotyczących zaliczeń, studentowi przysługuje prawo odwołania się do Koordynatora przedmiotu. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozpatruje indywidualnie Koordynator przedmiotu lub odpowiednio zastosowanie mają wewnętrzne akty prawne.

W semestrze dozwolone są 2  usprawiedliwione nieobecności, które należy zaliczyć w ciągu 2 tygodni w formie odpowiedzi ustnej i/lub sprawdzianu słownictwa.

 

Literatura podstawowa

1. U. Firnhaber-Sensen, M. Rodi, Deutsch im Krankenhaus, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, 2017

2. M. Ganczar, B. Rogowska, Niemiecki w praktyce ratownika medycznego, PZWL, Warszawa 2015 

Literatura uzupełniająca

1. A. Lemańska, D. Gut, Słownik medyczny polsko-niemiecki, niemiecko-polski z definicjami haseł, Level Trading, DTC PRO Dawid Gut

2. B. Złotnicki, Słownik lekarski niemiecko-polski, PZWL, Warszawa 1989

3. M. Ganczar, B. Rogowska, Niemiecki w praktyce ratownika medycznego, PZWL, Warszawa 2015

4. M. Depritz, Pomoc medyczna w Niemczech, Wydawnictwo "KRAM", Warszawa 2017

5. Czasopisma i prospekty związane z problematyką zdrowotną.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Danuta Chlebicz (ostatnia modyfikacja: 28-07-2021 12:00)