SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Socjologia medycyny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Socjologia medycyny
Kod przedmiotu 14.2-WL-RM-SME
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania jest zdobycie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć i kategorii socjologii zdrowia i choroby, oraz socjologii medycyny; zapoznanie się z socjologicznymi teoriami zdrowia i choroby, w tym z teorią wieloprzyczynowości choroby oraz akceptacji pojęcia cho­roby funkcjonalnej, tzn. choroby bez uchwytnego tła organicz­nego. Celem jest ponadto poznanie zachowań związanych ze zdrowiem i chorobą jako ważnego elementu wiedzy o społeczeństwie; poznanie związków jakości życia ze stanem zdrowia; zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w definiowaniu nowych ról lekarza w zakresie kontaktów z pacjentami i członkami ich rodzin; zdobycie wiedzy na temat środowiska szpitalnego jako instytucji totalnej. Celem jest kształtowanie świadomości studentów w zakresie humanizacji medycyny. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe pojęcia i kategorie socjologii zdrowia i choroby oraz socjologii medycyny. 
 2. Specyfika socjologii medycyny jako subdyscypliny socjologicznej – od medykocentrycznego do niemedykocentrycznego podejścia do zdrowia i choroby
 3. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań ludzkich w różnych sytuacjach społecznych w szczególności w sytuacji choroby i kontaktów z lekarzem
 4. Psychospołeczne konsekwencje hospitalizacji i choroby przewlekłej
 5. Społeczno-środowiskowe i kulturowe uwarunkowania stanu zdrowia, choroby i jakości życia. Rola stresu społecznego w zachowaniach zdrowotnych i autodestrukcyjnych;
 6. Globalizacja problemów zdrowotnych, nierówności społeczne w dostępie do instytucji  służby zdrowia i osiągnięć medycyny.
 7. Zintegrowana Opieka Zdrowotna. Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta
 8. Medykalizacja i demedykalizacja życia społecznego

Metody kształcenia

ćwiczenia -wprowadzenie studenta w teoretyczne podstawy socjologii zdrowia i medycyny oraz dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest test końcowy, składający się z dziesięciu pytań otwartych (tekstowych). Skala punktowo-procentowa. Suma punktów 30. Za każde pytanie maksymalnie 3 pkt. Progi punktowe  15-18 pkt - dostateczny; 19-22 pkt.-  dostateczny plus; 23-26 pkt  -dobry; 27-29 pkt - dobry plus; 30 pkt - bardzo dobry.

Nieobecności - dopuszcza się 1 usprawiedliwioną nieobecność, którą student powinien nadrobić w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.

W sprawach spornych dotyczących zaliczeń, studentowi przysługuje prawo odwołania się do Koordynatora przedmiotu.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.

Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim

Literatura podstawowa

 1. Ostrowska  A., Skrzypek M. (red.), (2015), Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza: nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015, ss. 422.
 2. Piątkowski W., Titkow A. (red.) (2002),  W stronę socjologii zdrowia, Wyd. UMCS, Lublin.

Literatura uzupełniająca

 1. Skrzypek M. (red.) (2013) Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę. Lublin, Wyd. KUL ss.338.
 2. Syrek E. (2008), Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze. Wyd. UŚL, Katowice.
 3. Tobiasz-Adamaczyk B.: (2000), Wybrane elementy socjologii zdrowia. Wyd. UJ, Kraków.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-07-2021 17:47)