SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biologia i mikrobiologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biologia i mikrobiologia
Kod przedmiotu 13.4-WL-RMP-BM
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Podstawowym celem jest poznanie podstaw mikrobiologii z uwzględnieniem chorobotwórczości drobnoustrojów, czynników etiologicznych i czynników ryzyka związanych z infekcją, zapoznanie z mechanizmami odpowiedzi immunologicznej organizmu na infekcje i obrazem klinicznym infekcji z uwzględnieniem specyfiki przyszłego zawodu.

Wymagania wstępne

Podstawy biologii, chemii, fizyki na poziomie maturalnym. Wiedza i umiejętności nabyte w I semestrze studiów.

Zakres tematyczny

Wykład:

1. Komórka eukariotyczna i bakteryjna - podobieństwa i różnice.  Podstawowe pojęcia z zakresu odpowiedzi immunologicznej i odporności przeciwzakaźnej organizmu  człowieka..   

2.Podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologi. Właściwości chorobotwórcze drobnoustrojów związane ze strukturą komórki i cechami metabolicznymi.

4. Flora fizjologiczna organizmu człowieka, zakażenia oportunistyczne, endogenne.
​​​​​​5. Podstawowe cechy charakterystyczne  bakterii, grzybów, wirusów, parazytów i ich związek z chorobami 
​ 6. Epidemiologia chorób zakaźnych, podstawy zapobiegania i kontroli zakażeń..

Seminarium:

  1.  Struktura komórki bakteryjnej.Metody hodowli bakterii, wirusów, grzybów.
  2.  Mechanizmy chorobotwórczości drobnoustrojów.
  3.  Antybiotyki i chemioterapeutyki – podstawy mechanizmów działania i mechanizmy oporności na antybiotyki.
  4.  Czynniki etiologiczne, patogeneza i objawy kliniczne infekcji bakteryjnych i wirusowych.
  5.  Epidemiologia i objawy kliniczne chorób pasożytniczych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny w formie prezentacji multimedialnej, zajęcia seminaryjne – prezentacja multimedialna, dyskusja, pokaz  preparatów drobnoustrojów. - zajęcia przystosowane do realizacji bezpośredniej i z wykorzystaniem platform e-learningu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – test podsumowujący kurs w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru - 60 pytań), warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów spośród możliwych do uzyskania. Uzyskane punkty są przeliczane na stopnie wg skali: 94-100% bardzo dobry, 85-93% dobry plus, 76-84% dobry, 68-75% dostateczny plus, 60-67% dostateczny, 0-59% niedostateczny.

Seminaria - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają testy sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów.
W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Pozostałe warunki, określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim: https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

 

Literatura podstawowa

1. Mikrobilogia Podręcznik dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych .Pod redakcją P. B. HECZKO ,Wyd. Lekarskie PZWL, rok wydania 2006 –  dostępny pod adresem – https://www.slideshare.net/joannabialik5/heczko-p-mikrobiologia-podrcznik-dla-pielgniarek-poonych-i-ratownikw-medycznych 

2. Mikrobiologia Medyczna – seria Krótkie wykłady , W. Irving, T. Boswell, D.r Ala’Aldeen,,Wyd.Naukowe PWN SA,2008
 

Literatura uzupełniająca

1. Zarys mikologii dla pielęgniarek , Pod red. E. Krajewskiej-Kułak,Wyd. CZELEJ Sp. Z o.o.  LUBLIN , 2006

2. Zarys parazytologii medycznej,  J. Błaszkowska, T. Ferenc, P. Kurnatowski , Wyd.: Edra Urban & Partner, 2017

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-12-2020 09:34)