SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Patologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Patologia
Kod przedmiotu 12.9-WL-RMP-P
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. n. med. Tomasz Huzarski, prof. UZ
 • lek. Marta Cylka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy o mechanizmach powstawania chorób na poziomie komórkowym i narządowym oraz umiejętność zastosowania i interpretacji odpowiednich badań morfologicznych. Umiejętność wykorzystania wyników badań morfologicznych w powiązaniu z objawami chorób dla wykorzystania w codziennej praktyce zawodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii, fizjologii, biochemii, biologii molekularnej, patofizjologii.

Zakres tematyczny

 

 1. Zmiany wsteczne i rozplemowe.
 2. Zapalenia
 3. Uszkodzenie i naprawa komórki.
 4. Patogeneza nowotworów. Przerzuty.
 5. Podstawowe pojęcia w patologii - skrzep, zakrzep, zawał, zator.
 6. Niewydolność krążenia.
 7. Krwotok, wstrząs, miażdżyca
 8. Immunopatologia
 9. Zaburzenia i wady rozwojowe.
 10. Nowotwory pochodzenia nabłonkowego i mezenchymalnego.
 11. Choroby układu oddechowego i nowotwory płuc
 12. Serce i schorzenia układu krążenia.
 13. Choroby autoimmunologiczne.
 14. Neuropatologia.
 15. Choroby przewodu pokarmowego.
 16. Nowotwory układu dokrewnego.
 17. Cukrzyca, otyłość.
 18. Hematopatologia.
 19. Choroby kości, stawów i mięśni
 20. Schorzenia układu moczowo-płciowego.
 21. Patologia głowy i szyi.
 22. Choroby skóry.
 23. Nowotwory wieku dziecięcego.

Metody kształcenia

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych.

Kształcenie w formie ćwiczeń - omawianie przypadków, metoda nauczania problemowego, rozpoznawanie obrazów morfologicznych .

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie przeprowadzone w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. 

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest obecność na 90% ćwiczeń i 90% wykładów, aktywny udział podczas ćwiczeń. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.

Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1. Stachura J, Domagała W. (red.) Patologia znaczy słowo o chorobie. Wyd. PAU Kraków 2016
 2. Domagała W, Chosia M, Bedner E. Tajemniczy świat chorych komórek człowieka. Przewodnik do nauki histopatologii. Wyd. Pomorska Akademia Medyczna Szczecin 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster J.  Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease. Elsevier 8th Edition 2010.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-12-2020 10:30)