SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Intensywna terapia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Intensywna terapia
Kod przedmiotu 12.0-WL-RMP-IT
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr n. med. Bartosz Kudliński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Zajęcia kliniczne 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty 10 0,67 - - Zaliczenie na ocenę
Seminarium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wykład

Omówienie zastosowania procedur i umiejetności z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dla ratownika medycznego ze szczególnym uwzględnieniem : diagnostyki i postepowania w ostrej niewydolnośći oddechowej, krążenia, traumatologii.

Seminarium

Przedstawienie rodzajów znieczulenie możliwych i wskazanych do zastosowania w medycynie ratunkowej ze szczególnym uwzględnieniem : znieczulenie ogólne, regionalne, miejscowe. Opis i omówienie procedur intensywej terapii możliwych do zastosowania w medycynie ratunkowej : intubacja i wentylacja mechaniczna, leczenie wstrząsu, CRRT, ECMO.

Warsztaty - mozliwość przeprowadzenia w centrum symulacji medycznej

Przeprowadzenie ćwiczeń i przypadkow symulacyjnych ilustrujących założeniea i wiedze z zakresu wykładów i seminariów.

Zajęcia kliniczne

Zajęcia w klinicznym oddziale anestezjologii i intensywnej terapii szpitala uniwersyteckiego.Uczestniwctwo w procedurach przyjęcia i terapii pacjentów w stanach bezposredniego zagrożenia zycia.

Wymagania wstępne

Zaliczenie dotychczasowych zajęć z BLS, ALS z wynikiem pozytywnym.

Zakres tematyczny

Anestezjologia - rodzaje znieczuleń stosowanych w medycynie ratunkowej : sedacja, znieczulenie ogólne, znieczulenie regionalne i przewodowe. Omówienie przypadków klinicznych obrazujących rolę i znaczenia znieczulenia w poszczególnych stanach klinicznych bedących domeną medycyny ratunkowej. Leki anestetyczne - charaktrystyka grup i poszczególnych leków - farmakologia leków anestezjologicznych w medycynie ratunkowej. Standardowe prosedury anestezjologiczne : udrożnienie dróg oddechowych przyrządowe i bezprzyrzadowe, elementy wentylacji mechanicznej, skale oceny anestezjologicznej, protokoły kwalifikacjie do danego rodzaju znieczulenia z uwzględnieniem specyfiki medycyny ratunkowej.

Intensywna terapia - problematyka stanów zagrożenia życia w podziale na poszczególne układy i narzady ludzkiego organizmu : ukłąd krążenia (ostry zespoł wieńcowy, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, rozwarstwienie aorty, niewydolność krążenia, ostre niedokrwienie kończyny, obrzęk płuc i zatorowość płucna); układ oddechowy (ostra niewydolność oddechowa, zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, astma, ostre stany zapalne dróg oddechowych i odma opłucnowa;

Metody kształcenia

Zajęcia kliniczne w grupach w centrum symulacji medycznej, salach operacyjnych, w klinicznym oddziale oddziale anestezjologii i intensywnej terapii szpitala uniwersyteckiego oraz w poradni leczenia bólu i poradni anestezjologicznej. Wykłady w formie prezentacji multimedialnych. Seminaria - przygotowanie do ćwiczeń, analiza przypadków, nauczanie problemowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie do zajęć klinicznych weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej. Egzamin końcowy w formie testowej. Uzyskanie 36 pkt (60%) na 60 pkt. możliwych do zdobycia jest warunkiem zdania egzaminu. Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń i seminariów.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

W przypadku nieobecności na zajęciach lub/i niezaliczenia przedmiotu na zajęciach klinicznych czy seminariach, odrobienie przedmiotu Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia. 

Pozostałe warunki, nie wymienione w tym punkcie określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiów

Literatura podstawowa

1. Machała W. "Wykłady z anestezjologii" PZWL Warszawa 2017

2. Aitkenhead A. Anestezjologia red. wyd. pol. A. Kubler Elsevier Urban & Partner Wrocław 2008, wyd.2

3. red.Olli Takkeun,Tero Ala-Kokko, Juha Perttila,Esko Ruokonen , "Intensywna Terapia-Vademecum" Termedia Poznań 2008, wyd.1

4. Rybicki Z. Intensywna Terapia Dorosłych t.I i t.II wydawnictwo Makmed, Lublin wyd. III 2015

Literatura uzupełniająca

  1. Larsen R. Anestezjologia pod. red. A. Kublera Edra Urban & Partner wyd. III 2013
  2. Marino P. Intensywna Terapia pod red. A. Kublera Edra Urban & Partner wyd IV 2019
  3. Wytyczne resuscytacji 2015 red. Janusz Andres J. Polska Rada Resuscytacji, 2016,

  4. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi

Autorstwo: Dr med. Bartosz Kudliński


Zmodyfikowane przez dr hab. n. med. Michał Gaca, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-02-2022 16:03)