SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka śródroczna - oddział pediatrii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka śródroczna - oddział pediatrii
Kod przedmiotu 12.0-WL-RMP-PŚOP
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 50 3,33 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy studentom z zakresu stanów nagłych zagrażających zdrowiu i życiu występujących w pediatrii. Nauka stawiania rozpoznania oraz podejmowania adekwatnych decyzji ratowniczych w sytuacjach nagłych. Przygotowanie studenta do sprawowania profesjonalnej opieki ratownika medycznego nad pacjentem pediatrycznym.

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii, fizjologii, BLS dziecka i noworodka, ITLS, Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Zakres tematyczny

Zaawansowane czynności resuscytacyjne.

Algorytm postępowania w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych.

Udrażnianie dróg oddechowych.

Dostęp donaczyniowy. Płynoterapia, leki w stanach nagłych.

Zaburzenia rytmu serca.

Choroby układu oddechowego.

Zespół maltretowanego dziecka.

Metody kształcenia

Praktyka na Oddziale Pediatrii w grupach nie większych jak 5 osób. Wykonują procedury oraz zdobywają wiedzę praktyczną pod nadzorem opiekuna grupy z poszanowaniem godności dzieci oraz ich opiekunów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest osiągnięcie przez studenta założonych efektów uczenia się. Praktyczne efekty uczenia się weryfikowane są w sposób ciągły poprzez bieżącą obserwację studenta. Zaliczenie w formie odpowiedzi ustnej.

Dozwolony limit usprawiedliwionych nieobecności wynosi 15% wszystkich godzin, przy czym student zobowiązany jest do odrobienia zaległości w porozumieniu z opiekunem praktyki.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.

Pozostałe warunki określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

  1. Aktualne Wytyczne Resuscytacji
  2. Wywiad i badanie w pediatrii. Goldbloom, Richard B.Redaktor Dobrzańska, Anna (pediatria). Elsevier,Urban& Partner. 2012

Literatura uzupełniająca

 

  1. Kawalec W, Grenda R, Ziółkowska H. i wsp. Pediatria. Wyd. Lekarskie PZWL 2013
  2. Krawczyński M. Propedeutyka pediatrii. Wyd. Lekarskie PZWL 2002.
  3. King Ch. Henretig FM. Podręczny atlas zabiegów ratunkowych u dzieci. Wyd. Lekarskie PZWL 2003.
  4. Kleszczyński J. Stany nagłe u dzieci. Wyd. Lekarskie PZWL 2015.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-10-2022 01:17)