SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zdrowie publiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zdrowie publiczne
Kod przedmiotu 12.9-WL-PielP-ZPUB
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Krzysztof Chmielowiec
 • dr hab. Joanna Mazur, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie 
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 5 0,33 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

 1. Zapoznanie z koncepcją i zadaniami zdrowia publicznego.
 2. Zapoznanie z różnymi definicjami zdrowia.
 3. Omówienie aktualnej sytuacji zdrowotnej społeczeństwa polskiego
 4. Klasyfikacja i modele czynników warunkujących stan zdrowia
 5. Porównanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.
 6. Omówienie przykładów programów promocji zdrowia i profilaktyki problemów zdrowotnych z perspektywy możliwości udziału absolwentów pielęgniarstwa

Wymagania wstępne

Znajomość biologii na poziomie maturalnym.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Koncepcja zdrowia w medycynie i w naukach społecznych; pomiar zdrowia i jakości życia
 2. Definicje, cele i zadania zdrowia publicznego. Promocja zdrowia a profilaktyka.
 3. Modele i klasyfikacje czynników warunkujących zdrowie
 4. Zachowania profilaktyczne i prozdrowotne i ich wpływ na zdrowie.
 5. Zachowania anty zdrowotne w kontekście ryzyka chorób cywilizacyjnych.
 6. Stan zdrowia populacji w świetle różnych źródeł danych. Polska a świat. 
 7. Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie; Narodowy Program Zdrowia

Ćwiczenia:

 1. Modele edukacji zdrowotnej.
 2. Organizacje społeczne a zdrowie.
 3. Rola i zadania pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 4. Profesjonalizm pielęgniarki i jej walory moralne a zdrowie.
 5. Prezentacja i omówienie prac studentów.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, prezentacja przykładów, aktywne szukanie źródeł informacji, ćwiczenia.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie w formie pisemnej (kolokwium), 30 pytań jednokrotnego wyboru; 60% punktów zalicza kolokwium oraz akceptacja karty pracy z samokształcenia opisanej poniżęj. 

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu ćwiczeń. Ocenie podlega: przygotowanie i przedstawienie prezentacji (indywidualnie lub grupowo) dotyczącej scenariusza zajęć z edukacji zdrowotnej (lub wybranego programu interwencyjnego) oraz aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach. Podstawą do zaliczenia będzie średnia ważona: 80% oceny z prezentacji i 20% oceny  za aktywność. 

Progi punktowe dla ocen: 0-59% niedostateczna; 60-67% dostateczna; 68-75% dostateczna+; 76-84% dobra; 85-93% dobra+; 94-100% bardzo dobra. 

Samokształcenie - warunkiem zaliczenia jest wypełnienie karty pracy zawierającej pytania lub zadania do wykonania związane z treścią wykładu i lekturą podaną na platformie; treść karty przekazana studentom po 3-4 wykładzie. Dyskusja i poprawianie kart pracy w ramach godzin kontaktowych. 

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

 

Literatura podstawowa

 1. Kulik T., Pacian A.(red): Zdrowie publiczne. PZWL Warszawa 2014
 2. Sierakowska M., Wrońska I.: Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej PZWL Warszawa 2015
 3. Woynarowska B. (red.): Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa 2017
 4. Włodarczyk C. Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Jethon Z., Grzybowski A. (red.), Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. PZWL, Warszawa 2002.
 2. Kubicki L. ( red.): Prawo Medyczne. Urban &Partner, Warszawa 2005.
 3. Nowacka A., Kabala A., Pawłowska E.: POZ w Polsce. Struktura, zadania, funkcje. PZWL Warszawa 2017
 4. Latkowski B., J. Lukas W. (red.): Medycyna rodzinna. PZWL, Warszawa 2005.
 5. Januszewicz P. Socha P. Mazur A.(red) Zdrowie publiczne. Żywienie w zdrowiu publicznym. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009
 6. Materiały i adresy stron internetowych udostępniane przez wykładowcę przez platformę e-learningową

Uwagi

Forma zajęć dostosowana do formy kształcenia (stacjonarne, zdalne), szerokie wykorzystanie platformy e-learningowej. 


Zmodyfikowane przez dr hab. Joanna Mazur, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-09-2020 20:00)