SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zdrowie publiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zdrowie publiczne
Kod przedmiotu 12.9-WL-PielP-ZPUB
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Krzysztof Chmielowiec
 • dr hab. Joanna Mazur, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 25 1,67 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

1. Omówienie znaczenia czynników warunkujących zdrowie i możliwości odziaływań zdrowia publicznego w kontekście problemów zdrowotnych grup ludności oraz ryzyka wystąpienia różnych klas chorób. 

2. Doskonalenie wiedzy na temat źródeł danych na temat zdrowia populacji. Zdobycie praktycznych umiejętności wyszukiwania i interpretowania danych epidemiologicznych. 

3. Omówienie praktycznych aspektów budowy, wdrażania i oceny skuteczności programów interwencyjnych oraz rola poszczególnych interesariuszy ( w tym pielęgniarki) w tych programach. 

Wymagania wstępne

Zaliczenie wykładu i ćwiczeń w semestrze pierwszym.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Zdrowie publiczne z perspektywy potrzeb wybranych grup ludności: dzieci i młodzież, kobiety ciężarne, osoby starsze i niepełnosprawnością
 2. Badania ankietowe jako źródło danych na temat stanu zdrowia różnych grup ludności. 
 3. Koncepcja medycyny pracy i medycyny szkolnej,  regulacje prawne. 
 4. Elementy zdrowia środowiskowego; urazy jako problem zdrowia publicznego
 5. Przedstawienie współczesnych zagrożeń zdrowia publicznego.
 6. Praktyczne aspekty budowy i wdrażania programów interwencyjnych

 Ćwiczenia:

 1. Żywność i odżywianie a zdrowie.
 2. Aktywność fizyczna a zdrowie
 3. Używanie substancji psychoaktywnych a zdrowie
 4. Odpowiedzialność cywilna pielęgniarek i zagadnienia z prawa pracy.
 5. Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej na przykładzie wybranych chorób

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, omawiania przykładów, próbne pytania egzaminacyjne, ćwiczenia, dyskusja prac pisemnych w ramach godzin kontaktowych. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin przeprowadzony w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru), 60 pytań - warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów. Pytania z zakresu semestru 1 (30%pytań)  i 2 (70% pytań). 

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu ćwiczeń. Ocenie podlega: test zaliczeniowy składający się z 30 pytań, 60% prawidłowych odpowiedzi stanowić będzie ocenę dostateczną.

Samokształcenie - warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej (ok. 5 stron A4), możliwość pracy w grupach dwuosobowych. Tematy i kryteria oceny pracy podane po drugim wykładzie. Dyskusja prac w ramach konsultacji i godzin kontaktowych z wykładowcą.  Warunkiem zaliczenia jest zaakceptowanie pracy przez wykładowcę. 

Ocena końcowa to średnia ważona ocen z wykładu i ćwiczeń. Wagi: egzamin 65%, ćwiczenia 35%. 

Progi punktów procentowych dla ocen z wykładu i ćwiczeń oraz ważonej oceny końcowej: 0-59% niedostateczna.; 60-67% - dostateczna; 68-75% dostateczna+; 76-84% dobra; 85-93% dobra+; 94-100% bardzo dobra.    

Literatura podstawowa

 1. Kulik T., Pacian A.(red): Zdrowie publiczne. PZWL Warszawa 2014
 2. Sierakowska M., Wrońska I.: Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej PZWL Warszawa 2015
 3. Woynarowska B. (red.): Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa 2017
 4. Włodarczyk C. Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Denys A. (red.): Zagrożenia zdrowia publicznego. Wybrane zagadnienia. Wolters Kluwer Warszawa 2014.
 2. Jethon Z., Grzybowski A. (red.), Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. PZWL, Warszawa 2002.
 3. Stawiarska P.: Kierunki współczesnej promocji zdrowia i prewencji zaburzeń. Profilaktyka XXI wieku. Zagrożenia i wyzwania. Teoria i praktyka. Difin Warszawa 2019
 4. Materiały dodatkowe zamieszczane przez wykładowcę na platformie e-learningowej
 5. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi

Forma zajęć i zaliczeń może ulec niewielkiej modyfikacji w przypadku nauczania zdalnego (egzamin bezpośredni lub online w czasie rzeczywistym).

Punkty ECTS przypisane w punkcie "obciążenie pracą" do zajęć z nauczycielem akademickim obejmują dyskusję pracy pisemnej. 


Zmodyfikowane przez dr hab. Joanna Mazur, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-09-2020 19:51)