SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Badania fizykalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Badania fizykalne
Kod przedmiotu 12.0-WL-PielP-BFIZ
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. biol. Justyna Jasik-Pyzdrowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Wprowadzenie do umiejętności pozyskiwania informacji w zakresie stanu zdrowia chorego w różnym wieku (od niemowlęctwa do wieku podeszłego) oraz nauczenie podstawowych zasad badania fizykalnego chorego.

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii oraz fizjologii człowieka na poziomie maturalnym. Znajomość metod pomiaru i interpretacji podstawowych parametrów życiowych z zakresu materiału Podstaw pielęgniarstwa I semestru

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Metody, techniki oraz rodzaje badania fizykalnego.
 2. Badanie przedmiotowe i podmiotowe głowy.
 3. Badanie przedmiotowe skóry, włosów i paznokci.
 4. Badanie fizykalne układu oddechowego.
 5. Badanie fizykalne układu krążenia.
 6. Badanie fizykalne układu pokarmowego.
 7. Badanie fizykalne układu nerwowego.
 8. Badanie fizykalne dziecka - odrębności badania.

Laboratoria 

 1. Omówienie zasad badania fizykalnego.
 2. Badanie fizykalne podmiotowe i przedmiotowe chorego.
 3. Rola pielęgniarki w procesie diagnozowania i leczenia chorych.
 4. Ocena stanu ogólnego pacjenta oraz interpretacja parametrów życiowych.
 5. Ocena budowy ciała i stanu odżywienia.
 6. Ocena skóry i węzłów chłonnych.
 7. Badanie neurologiczne.
 8. Ocena układu oddechowego i układu krążenia.

 

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metody aktywnego nauczania, metoda symulacji medycznej (zajęcia realizowane w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie przeprowadzone w formie pisemnej (test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. Procentowo zaliczenie kształtuje się następująco: 94-100% = 5,0 85-93% = 4,5 76-84% = 4,0 68-75% = 3,5 60-67% = 3,0 0-59% = 2,0. Do zaliczenia student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń. Jeśli student nie zaliczy ćwiczeń lub nie uzyska wymaganej obecności, będzie miał szansę na poprawę zaliczenia.  

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę oraz wypowiedzi ustne, test praktycznych umiejętności i wykonanie zadania indywidualnego. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia poprzez wykonanie zadań oraz zaprezentowanie wykonania całościowego badania fizykalnego.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0

Samokształcenie - praca pisemna opisująca case study pacjenta z uwzględnieniem symptomów wynikających z badania fizykalnego.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji. - dopisanie: pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1. Dyk D.(red): Badanie fizykalne w pielęgniarstwie. Podmiotowe i przedmiotowe.  PZWL. Warszawa 2020
 2. Dyk D.(red): Badanie fizykalne w pielęgniarstwie. PZWL, Warszawa 2010.
 3. Krajewska-Kułak E., Szczepański M.: Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych. Czelej, Lublin 2008.
 4. Obuchowicz A.: Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. PZWL, Warszawa 2016.
 5. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa, tom II- wybrane działania pielęgniarskie. Czelej, Lublin 2004.

 

Literatura uzupełniająca

 1. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. biol. Justyna Jasik-Pyzdrowska (ostatnia modyfikacja: 20-09-2020 21:26)