SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zajęcia fakultatywne: Język migowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zajęcia fakultatywne: Język migowy
Kod przedmiotu 14.9-WL-PielP-JMIG
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Katarzyna Kochan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przedstawienie problemu wykorzystywania kodów manualnych w kształceniu i wychowaniu dzieci głuchych oraz zapoznanie z genezą j. migowego. Nauka alfabetu daktylograficznego, liczebników głównych oraz znaków ideograficznych dotyczących pierwszej pomocy medycznej.

Wymagania wstępne

Sprawność manualna obu rąk.

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe pojęcia związane z głuchotą.
 2. Obsługa pacjenta z niepełnosprawnością słuchową.
 3. Znaki daktylograficzne - polski alfabet migowy, znaki pojęć liczbowych - liczebniki główne i porządkowe.
 4. Znaki ideograficzne - bloki - pacjent i jego najbliższe otoczenie

Metody kształcenia

Warsztaty, wykład, metody aktywizujące.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę i umiejętności praktyczne.W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Samokształcenie - praca pisemna na temat zagadnienia z zakresu omawianej problematyki.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Szczepankowski B., Podstawy języka migowego. Warszawa 1994.
 2. Włodarczyk A., Głuchy pacjent. Wyzwania i potrzeby. Konin 2018.
 3. Hendzel L. K., Słownik polskiego języka migowego. CEM Olsztyn 1992.
 4. Szczepankowski B., Język migowy. Pierwsza pomoc medyczna. Wars

Literatura uzupełniająca

 1. Szczepankowski B., Język migowy w terapii. WSP Łódź 2008.
 2. Hul K., Polak E., Kijowska M., Jackowicz A., Język migowy medyczny. Ratownictwo medyczne, Rzeszów 2015.

 3. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Kochan (ostatnia modyfikacja: 24-09-2020 13:27)