SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zajęcia fakultatywne: Język migowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zajęcia fakultatywne: Język migowy
Kod przedmiotu 14.9-WL-PielP-JMIG
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Kochan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przedstawienie problemu wykorzystywania kodów manualnych w kształceniu i wychowaniu dzieci głuchych oraz zapoznanie z genezą j. migowego. Nauka alfabetu daktylograficznego, liczebników głównych oraz znaków ideograficznych dotyczących pierwszej pomocy medycznej.

Wymagania wstępne

Sprawność manualna obu rąk.

Zakres tematyczny

1.   Zapoznanie z alfabetem daktylograficznym – ćwiczenia praktyczne.

2.   Znaki pojęć liczbowych.

3.   Znaki i zasady uzupełniające daktylografię – znaki wyrazów jednoliterowych, znaki działań arytmetycznych, znaki niektórych mian, znaki interpunkcyjne, zasady przekazywania skrótów, zasady przekazywania wielkich liter.

4.   Znaki ideograficzne – rodzina, dom, szkoła, czas, przestrzeń, barwy, zbieranie informacji o pacjencie, postępowanie diagnostyczne, podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, zawiadamianie rodziny, wzywanie pomocy,  u lekarza,  w szpitalu, pogotowie ratunkowe.

Metody kształcenia

Warsztaty, wykład, metody aktywizujące.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę oraz wypowiedzi ustne, test praktycznych umiejętności. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Samokształcenie - praca pisemna na temat zagadnienia z zakresu omawianej problematyki.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

1. Szczepankowski B., Podstawy języka migowego. Warszawa 1994.

2. Pietrzak W., Język migowy dla pedagogów. Warszawa 1992.

3.  Prałat – Pyrzewicz I, Bajewska J., Język migowy w szkole i internacie. WSIP Warszawa 1994.

4. Hendzel L. K., Słownik polskiego języka migowego. CEM Olsztyn 1992.

5. Szczepankowski B., Język migowy. Pierwsza pomoc medyczna. Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca

1. Szczepankowski B., Język migowy w terapii. WSP Łódź 2008.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich (ostatnia modyfikacja: 22-09-2020 20:42)