SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Badania naukowe w pielęgniarstwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Badania naukowe w pielęgniarstwie
Kod przedmiotu 12.9-WL-Piel-BADNPI
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich
  • dr Jolanta Chmielowiec
  • dr Krzysztof Chmielowiec
  • mgr Monika Lato-Pawłowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 5 0,33 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Poznanie celów, zasad i teorii metodologii, jako nauki. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy nt. opracowywania koncepcji badań, doboru i weryfikacji piśmiennictwa, formułowania celów badawczych, doboru metod badawczych i analizy statystycznej, opracowania wyników badań oraz ich interpretacji, techniki pisania pracy naukowej. Poznanie podstawowych form opracowań naukowych.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza z zakresu statystyki, umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń statystycznych, znajomość zasad projektowania badań i przeprowadzania badań terenowych.

Zakres tematyczny

WYKŁADY:

1. Metodologiczne podstawy badań naukowych w pielęgniarstwie. Wyjaśnienia terminologiczne.

2. Typy badań.

3. Zasady dobrej praktyki badawczej - reguły badawczej rzetelności, reguły lojalności wobec uczestników badań i reguły pożyteczności wyników badawczych.

4. Bioetyczne aspekty przygotowania pracy naukowej.

5. Rodzaje prac naukowych – praca przeglądowa, meta-analiza, praca eksperymentalna, opis przypadku case report, dobór i weryfikacja piśmiennictwa

ĆWICZENIA

1. Opracowanie koncepcji badań.

2. Określenie tematu, celu badań, problemów badawczych i hipotez.

3. Dobór zmiennych i wskaźników.

4. Metody, techniki i narzędzia badań.

5. Dobór terenu badań i grupy badawczej.

6. Porządkowanie zebranego materiału.

7. Zasady budowy tabel i wykresów.

8. Statystyczne opracowanie materiału.

9 Interpretacja wyników badań i wnioskowanie.

10. Formy opracowań naukowych i krytyczna analiza publikowanych badań naukowych.

Metody kształcenia

Metoda podająca, informacyjna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz elementy prezentacji problemowej i dyskusji,  praca z dokumentem źródłowym, metoda przypadków.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - zaliczenie na podstawie testu zaliczeniowego obejmującego treści prezentowanych na wykładach, po uzyskaniu 60%punktów.

Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie kolokwium zaliczeniowego w formie pytań otwartych i jednokrotnego wyboru. Zaliczenie po uzyskaniu 60% punktów. Przygotowanie i zaprezentowanie pracy naukowej z zakresu pielęgniarstwa. Podstawą zaliczenia jest właściwe ujęcie tematu, dobór literatury, przejrzystość formy przedstawienia zagadnienia. Na ocenę końcową z ćwiczeń składa się: 50% kolokwium zaliczeniowego i 50% zaprezentowanej pracy naukowej.

Samokształcenie – zaliczenie pracy pisemnej z zakresu dobrej praktyki w nauce - zasad etycznych (w procesie oceniania szczególny nacisk położony zostanie na umiejętne stosowanie poznanych kategorii pojęciowych i wykorzystanie zróżnicowanych źródeł).

Literatura podstawowa

  1. Lenartowicz H. Kózka M. Metodologia Badań w Pielęgniarstwie Podręcznik dla Studiów Medycznych PZWL. Warszawa 2010.
  2.  Lesińska-Sawicka M. Metoda case study w pielęgniarstwie, Borgis Warszawa 2009
  3. Medycyna oparta na dowodach naukowych http://ebm.org.pl/show.php?aid=15267&_tc=EF80ABA8816D4483A461E0621F679F55
  4. Sirojć Z. Przygotowanie pracy dyplomowej; poradnik dla studentów i promotorów. Wyd. Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie. Warszawa 2009 http://www.uczelniawarszawska.pl/pdf/technika.pdf
  5. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

  1. Babie E., Badania społeczne w praktyce, PWN Warszawa 2005

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Monika Lato-Pawłowska (ostatnia modyfikacja: 17-09-2020 16:25)