SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawowa opieka zdrowotna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna
Kod przedmiotu 12.7-CM-5-Piel.-POZD-S20
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Krzysztof Chmielowiec
  • mgr Iwona Bonikowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Samokształcenie 25 1,67 - - Zaliczenie 
Zajęcia praktyczne 80 5,33 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 5 0,33 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie treści dotyczących roli i udziału podstawowej opieki zdrowotnej w poprawie stanu zdrowia i jakości życia ludności

Wymagania wstępne

Umiejętność oceny potrzeb bio –psycho - społecznych człowieka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego, wiedza z zakresu pielęgniarstwa specjalistycznego, zdolność do
oceny funkcjonalnej osoby niepełnosprawnej i znajomość sposobów rehabilitacji, wiedza z zakresu psychologii człowieka, socjologii i pedagogiki.

Zakres tematyczny

Wykład:
1. Struktura i zakres świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej.
2. Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.
3. Zadania zespołu podstawowej opieki zdrowotnej.

Ćwiczenia:
1. Planowanie i realizacja opieki pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania, nauki i pracy.
2. Udział pielęgniarki w realizacji zadań wynikających z programów polityki zdrowotnej.
3. Komunikacja z osoba starszą.
4. Samodzielna ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych.

Zajęcia praktyczne:

1. Zadania i obowiązki pielęgniarki środowiskowej sprawującej opiekę nad ludnością w środowisku zamieszkania.
2. Obowiązki pielęgniarki środowiskowej sprawującej opiekę nad pracownikami w środowisku pracy.
3. Pielęgniarka środowiskowa w opiece nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.
4. Komunikacja pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej z pacjentem i jego rodziną.
5. Zastosowanie środków spożywczych i wyrobów medycznych w przebiegu poszczególnych jednostek chorobowych oraz sytuacji biopsychospołecznej.
6. Praktyczne wypisywanie recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne i środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia przez pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, praca w grupach, metoda przypadków i sytuacyjna, pogadanka, instruktaż, pokaz, metoda algorytmiczna.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie przeprowadzone w formie pisemnej w formie testu składającego się z 50 pytań. Pozytywną ocenę uzyskuję student który otrzymuje 60% punktów
możliwych do zdobycia. Zastrzeżenie możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na egzaminowanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji w oparciu o regulamin zdalnego egzaminowania

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, zaliczeniu 100% obecności i napisaniu pracy pisemnej. Student powinien uzupełnić
braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.
Samokształcenie - praca z zakresu medycyny rodzinnej (forma: esej, studium przypadku, prezentacja multimedialna)

Zajęcia praktyczne – warunkiem zaliczenia zajęć jest wykonanie zadania indywidualnego polegającego na rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych wybranego pacjenta
przebywającego w oddziale psychiatrycznym oraz ustalenie planu postępowania pielęgniarskiego.

Pozostałe warunki zaliczenia, nie wymienione w tym punkcie określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25
stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0. kiego.

Literatura podstawowa

1. Brosowska B., Mielczarek-Pankiewicz E.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej , Tom II. Makmed, Lublin 2008.
2. Kawczyńska-Butrym K.: Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Makmed, Lublin 2008
3. Kilańska D.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Makmed, Lublin 2010.
4. Levene S.: Leczenie cukrzycy typu 2 w podstawowej opiece zdrowotnej, Via Medica, Gdańsk 2005.
 

 

Literatura uzupełniająca

1. Mikołajewska E.: Osoba ciężko chora i niepełnosprawna w domu, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2012
2. Kawczyńska-Butrym K: Rodzina-zdrowie-choroba. Koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego, Czelej, 2001.
3. Inne, wyselekcjonowane materiały edukacyjne są przekazywane studentom podczas zajęć.
4. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krzysztof Chmielowiec (ostatnia modyfikacja: 14-09-2020 20:47)