SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Strategie i taktyki zarządzania finansami w MŚP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Strategie i taktyki zarządzania finansami w MŚP
Kod przedmiotu 04.9-WZ-WMZPD-STZF
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Współczene metody i koncepcje zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 8
(w tym jako e-learning)
0,53
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z wybranymi narzędziami w zarządzaniu finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach stosowanymi na poziomie strategicznym i taktycznym.

Wymagania wstępne

Nie dotyczy

Zakres tematyczny

Krytyczne problemy w zarządzaniu finansami małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Strategie kapitału obrotowego netto. Strategie inwestycyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach. Podstawowe źródła finansowania na poziomie długoterminowym i krótkoterminowym w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście kosztu kapitału oraz zarządzania ryzykiem.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny. Zadania.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach i realizacja zadań.

Literatura podstawowa

Matejun M. (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Difin, Warszawa 2012.

Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2020

Kreczmańska-Gigol K. (red.), Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2010,

Literatura uzupełniająca

Pluta W. (red.), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-08-2020 23:01)