SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Koncepcja marketingu w kształtowaniu relacji z klientem w MŚP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Koncepcja marketingu w kształtowaniu relacji z klientem w MŚP
Kod przedmiotu 04.7-WZ-WMZPD-KMRK
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Współczene metody i koncepcje zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z ewolucją marketingu w przedsiębiorstwie i założeniami marketingowej koncepcji zarządzania w kontekście kształtowania relacji z klientami MŚP

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Istota orientacji marketingowej. Marketing jako koncepcja i funkcja przedsiębiorstwa. Postrzeganie marketingu przez głównych Aktorów przedsiębiorstwa. Współczesne zmiany w działalności marketingowej (Customer Experience Management, Marketing Automation, Social Media Marketing, Omnichannel, itp.) Zarządzanie relacjami z klientami na rynku B2B i B2C z wykorzystaniem współczesnych narzędzi marketingowych.

Metody kształcenia

Wykład - prezentacja multimedialna  

Ćwiczenia - studium przypadku, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład -  zaliczenie na podstawie projektu

Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie analizy sytuacji marketingowej firmy

Literatura podstawowa

  1. Daszkiewicz M., Sobotkiewicz D., Waniowski P., Marketing. Teoria i Przykłady, Placet, Warszawa 2010r.
  2. Sobotkiewicz D., Waniowski P., Marketing. Zagadnienia podstawowe. Placet, Warszawa, 2006r.
  3. Kotler P. i in., Marketing 4.0, MT Biznes, 2017r.

Literatura uzupełniająca

  1. Mazurek G. (red.) , E-Marketing, Mt Biznes, 2018r.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-08-2020 21:29)