SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie zasobami ludzkimi w MŚP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi w MŚP
Kod przedmiotu 04.9-WZ-WMZPD-ZZLP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Współczene metody i koncepcje zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Słuchacz studiów podyplomowych w ramach przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi w małym i średnim przedsiębiorstwie pozna podstawową wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i personelem. Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności szybkiego podejmowania decyzji w oparciu o posiadane dane, realizowanie zamierzonych celów w perspektywie długo i krótkookresowej, a także rozróżnienie roli, jaką w organizacji pełni przywódca a osoba formalnie sprawująca władzę, a także poznanie metod i technik rekrutacji i selekcji, planowania zatrudnienia, rozwoju pracowników i utrzymaniu ich w organizacji.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Kluczowe funkcje zarządzania i zasoby przedsiębiorstwa. Planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja, rozwój pracowników, utrzymanie pracowników, derekrutacja. System szkoleń w przedsiębiorstwie. Metody i narzędzia rozwoju pracowników. Zarządzanie wiedzą w zespole. Metody podejmowania decyzji. Rola menedżera w funkcjonowaniu organizacji. Poziomy władzy w organizacji. Motywowanie i kontrolowanie pracowników, a delegowanie uprawnień. Komunikacja a relacje międzyludzkie. Zarządzanie konfliktem. Zarządzanie talentami. Praca zespołowa i komunikacja (werbalna i niewerbalna).

Metody kształcenia

Wykład z użyciem technik multimedialnych- prezentacje power point, moderowanie dyskusji i studia przypadków na podstawie doświadczenia w zarządzaniu zespołem w przedsiębiorstwie. Ćwiczenia warsztatowe- rozwiązywanie studiów przypadku, testy psychologiczne, rozwiązywanie zadań i poszukiwanie rozwiązań.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne obejmuje problematykę przedmiotu. Zaliczenie może być realizowane w formie projektu, testu, kolokwium, wypowiedzi pisemnej lub zadań do rozwiązania. Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 % „ndst”, 51-60 % „dost”, 61-70 % „dst plus”, 71-80 % „dobry”, 81-90 % „db plus”, 91-100 % „bdb”.

Literatura podstawowa

1.      Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Akade, Kraków, 2000

2.      Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna ekonomiczna, Wydanie II, Kraków, 2002

3.      Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006

4.      Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

5.      Landsberg, Tao szkolenia. Działaj skutecznie. Inspiruj i rozwijaj swoich współpracowników, Studio Emka, Warszawa 1999

6.      Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007

7.      Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, 2007

Literatura uzupełniająca

1.      A. K. Koźmiński, Zarządzanie od podstaw, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011,

2.      A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000,

3.      M. Przybyła, Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Ekonomii Ekonomicznej, Wrocław 2003,

4.      R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2010,

5.      M. Bielski, Podstawy teorii i zarządzania, C. H. Beck, Warszawa 2002,

6.      M. Dołhasz, J. Fundaliński, M. Kosała, H. Smutek, Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie – zastosowania, PWN, Warszawa 2009,

7.      S. P. Robbins, D. A. Decenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002,

8.      J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert, Kierowanie, PWN, Warszawa 2001,

9.      M. Strużycki, Podstawy zarządzania, SGH, Warszawa 2008,

10.    „Przegląd organizacji”,

11.    „E- mentor”

Uwagi

Program opracował: dr Katarzyna Huk


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 02-09-2020 19:29)