SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie operacjami - teoria ograniczeń - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie operacjami - teoria ograniczeń
Kod przedmiotu 04.9-WZ-WMZPD-ZOTO
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Współczene metody i koncepcje zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i laboratorium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu zarządzania ograniczeniami z uwzględnieniem kluczowej roli zasobów krytycznych "wąskich gardeł" w kontekście zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem produkcyjnym lub usługowym.  

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1. Ogólne tendencje w zarządzaniu małych i średnim przedsiębiorstwem w kontekście efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów.
2. Charakterystyka Teorii Ograniczeń - sposoby identyfikacji zasobów krytycznych.
3. Zastosowanie metody Theory of Constraints (TOC) w podejmowaniu decyzji o zleceniach produkcyjnych i/lub usługowych - case study. 
4. Planowanie obciążenia zasobów z zastosowaniem TOC - eksperymenty symulacyjne.

 

Metody kształcenia

Wykład z użyciem urządzeń multimedialnych, laboratorium komputerowe - case study, eksperymenty w pakiecie symulacyjnym oraz realizacja zadań w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Udział w zajęciach wykładowych oraz ustna odpowiedź na ocenę z zakresu problematyki poruszanej na wykładzie. Analiza przypadków oraz zadań w grupach dwu- trzy- osobowych na ocenę. Zrealizowanie eksperymentów komputerowych na zaliczenie.  

Literatura podstawowa

1. Goldratt E.M. Cox J., CEL I DOSKONAŁOŚĆ W PRODUKCJ, rok wydania 2008, Wydawnictwo: Mint Books S.C., , Liczba stron: 319.

2. Eliyahu M. Goldratt, Cel II - To nie przypadek" Wydawnictwo: MINT Books, Rok wydania: 2007, wydanie I, Liczba stron: 243.

Literatura uzupełniająca

1. Woeppel Jak wdrożyć teorię ograniczeń w firmie produkcyjnej - poradnik praktyka" , Wydawnictwo: MINT Books, Rok wydania: 2009, Wydanie I, Liczba stron: 172.

2. R. Klapholz & A. Klarman, Maszynka do zarabiania pieniędzy. Zarządzanie sprzedażą według Teorii Ograniczeń",  Wydawnictwo: MINT Books, Rok wydania: 2010, Liczba stron: 134.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Ludwiczak (ostatnia modyfikacja: 18-08-2020 23:11)