SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Symulacja i optymalizacja procesów w MŚP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Symulacja i optymalizacja procesów w MŚP
Kod przedmiotu 04.9-WZ-WMZPD-SOPP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Współczene metody i koncepcje zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Szudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu projektowania, symulacji i optymalizacji procesów w MŚP.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych laboratoriów: opracowanie projektów indywidualnych i grupowych dotyczących symulacji i optymalizacji procesów w MŚP. W ramach zajęć opracowane zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem metod i technik projektowania i symulacji do analizy systemu i jego otoczenia, struktury przestrzennej, produkcyjnej i organizacyjnej firmy, wewnętrznych powiązań materiałowych i informacyjnych, analizy źródeł zakupu, analizy sprzedaży i kanałów dystrybucji.

Metody kształcenia

Laboratorium. Analiza studiów przypadków, metoda projektowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obserwacje i ocena umiejętności praktycznych studenta, wykonywanie zadań i przygotowanie projektu.

Literatura podstawowa

Beaverstock M., Greenwood A., Nordgren W., Symulacja stosowana. Modelowanie i analiza przy wykorzystaniu FlexSim, FlexSim Polska, Rzeszów- Kraków 2012.

Literatura uzupełniająca

Kotowski R., Tronczyk P., Modelowanie i symulacje komputerowe, Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2009.

Krajka A., Modelowanie i symulacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Seria Informatyczna, Lublin 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 20-08-2020 20:42)