SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe 2 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2
Kod przedmiotu 04.9-WZ-WMZPD-SEM2
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Współczene metody i koncepcje zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Ludwiczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z zasadami systematycznej pracy nad wybranym projektem naukowym oraz udzielenie wsparcia w zakresie konceptualizacji pracy, planowania badań empirycznych, redagowania pracy i  jej obrony.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Przygotowanie tekstu naukowego. Kontrola kolejnych części pracy i projektu. Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej.

 

Metody kształcenia

Spotkania seminaryjne, konsultacje.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Cykl kształcenia zweryfikowany egzaminem dyplomowym, podczas którego student będzie oceniany wg przyjętych wcześniej efektów uczenia się. Efekty uczenia się podczas seminarium będą zweryfikowane poprzez ocenę postępów związanych z pisaniem pracy.

Literatura podstawowa

1. Gambarelli G., Łucki Z., 2017, Praca dyplomowa i doktorska, CeDeWu, Warszawa.
2. Szkutnik Z., 2005, Metodyka pisania pracy dyplomowej,Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o., Poznań.
3. Żółtowski B., 1999, Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wyd. Uczelniane ATR, Bydgoszcz.

Literatura uzupełniająca

1. Kozłowski R., 2009, Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Ludwiczak (ostatnia modyfikacja: 19-08-2020 11:37)