SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki sprzedaży - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki sprzedaży
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZSPD-TESP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie sprzedażą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu techniki sprzedaży jest przekazanie studentom wiedzy związanej z realizacją procesu sprzedażowego. Studenci nabywają umiejętności identyfikacji potrzeb klienta, przygotowania oferty, podjęcia rozmów handlowych oraz zamykania sprzedaży i usług posprzedażowych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Rynkowe uwarunkowania sprzedaży. Etapy sprzedaży. Efektywna komunikacja z klientem - rola komunikacji werbalnej i niewerbalne. Techniki perswazji i wpływu społecznego. Zasady postępowania z trudnymi klientami i techniki odpierania zastrzeżeń. Zamykanie sprzedaży.  Badania satysfakcji klienta

Metody kształcenia

  • dyskusja moderowana
  • aktywizacja uczestnika metodą zadaniową
  • praca z wykorzystaniem studiów przypadków
  • scenki sprzedażowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena scenek sprzedażowych, ocena aktywności

Literatura podstawowa

1.      Buzan, T., Israel, R., & Hędrzak, A. Sprzedaż z głową. Oficyna a Wolters Kluwer business 2015.

2.      Pradeep, A. K., & Witkowska, M. Mózg na zakupach: neuromarketing w sprzedaży. Wydawnictwo Helion 2011.

3.      Barska, A.(red.). Reklama wczoraj i dziś. Difin SA 2016.

4.      Proces i techniki sprzedaży na rynku dóbr trwałych, (red.) H.Mruk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011.

 

Literatura uzupełniająca

1.      Beckwith, H. Niewidzialny dotyk: cztery klucze do nowoczesnego marketingu. Wydawnictwo Helion 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Anetta Barska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-08-2020 19:39)