SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kierowanie zespołem sprzedawców - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołem sprzedawców
Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZSPD-KZSP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie sprzedażą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Patrycja Łychmus
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 8
(w tym jako e-learning)
0,53
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy z podstaw kierowania zespołem a także wskazanie możliwości wykorzystania jej w praktyce w celu poprawy zrozumienia mechanizmów grupowych, rozwijania umiejętności  tworzenia efektywnego zespołu sprzedawców, doskonalenia komunikowania się w takim zespole, a także rozwiązywania pojawiających się w nim sytuacji konfliktowych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład: Zespół; cechy i zalety pracy zespołowej. Budowanie zespołu - ustalanie celów i zadań oraz wielkości zespołu. Fazy rozwoju zespołu.

Ćwiczenia: Przywództwo i motywowanie w zespole sprzedawców.  Komunikowanie się w zespole. Rozwiązywanie konfliktów w zespole.

Metody kształcenia

Wykład:  konwencjonalny, konwersatoryjny, prezentacja multimedialna

Ćwiczenia:  praca w grupach, dyskusja grupowa, warsztaty, metoda przypadków, gry dydaktyczne, metody ekspresyjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Metody weryfikacji efektów kształcenia: obserwacja i ocena aktywności uczestnika na ćwiczeniach, obserwacja i ocena umiejętności praktycznych studenta.

Warunki zaliczenia dla wykładów i ćwiczeń: zaliczenie ustne - zaliczenie obejmuje odpowiedź studenta na trzy pytania, sformułowane w oparciu o prezentowane podczas zajęć treści teoretyczne i problemowe. Każde z pytań jest oceniane w skali od 5 (odpowiedź wyczerpująca) do 2 (brak znajomości tematu), ocena końcowa jest wynikiem średniej arytmetycznej z trzech ocen.

Literatura podstawowa

1. Aneona D., Bresman H., Zespoły X. Jak budować zespoły, które odnoszą sukces, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.

2. Bielińska I., Jakubczyńska Z., Efektywny zespół; jak razem osiągnąć więcej strategie budowania silnego zespołu, Wydawnictwo Edgard, Warszawa 2016.

3. Bureš I.,  Zarządzanie zespołem handlowym, Onepress, Gliwice 2008.

4. Keith R., Coaching sprzedawców. Przemiana zwykłych handlowców w mistrzów sprzedaży, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2015.

5. Niemczyk A., Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać. Poradnik dla szefów sprzedaży i handlowców. Wydanie III (ebook), Onepress, Gliwice 2012.

Literatura uzupełniająca

1.   Meredith Belbin R., Twoja rola w zespole, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

2.   Miller D., Zespoły. Co trzeba wiedzieć, robić i mówić, aby stworzyć dobry zespół, PWE, Warszawa 2010.

3.   Thomas N. (red.), Tworzenie zespołów i motywacja według Johna Adaira, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.

4.   Zych A., Zych R., Szef w relacji z zespołem,  Onepress,  Gliwice 2017.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Patrycja Łychmus (ostatnia modyfikacja: 20-08-2020 09:41)