SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie kapitałem marki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie kapitałem marki
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZSPD-ZKMA
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie sprzedażą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 8
(w tym jako e-learning)
0,53
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką dotyczącą marki oraz tworzonej przez nią wartości symbolicznej

Wymagania wstępne

Nie dotyczy

Zakres tematyczny

Typy wartości produktu: funkcjonalna i symboliczna. Definicje marki. Kapitał marki jako zasoby symboliczne. Kapitał marki jako element kapitału intelektualnego. Dźwignia z marki. Tworzenie, eksploatacja i pomiar kapitału miarki.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny. Analiza przypadków. Zadania. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i wykonanie zaleconych zadań.

Literatura podstawowa

1. Kłeczek R, Sagan A., Kall J., Zarządzanie marką, Wolters-Kluwer, Warszawa,  2017

2. Kall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006

3. Urbanek G., Kosińska E. (red.), Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002

 

Literatura uzupełniająca

1. Dobiegała-Korona B., Doligalski T., Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, POLTEXT, Warszawa 2010

2. Łukasik B., Schivinski P., Pomiar kapitału marek własnych detalistów, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, VOL. XLIX, 1, section H, 2015, s. 82-88

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-08-2020 22:22)