SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pediatria i Pielęgniarstwo Pediatryczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pediatria i Pielęgniarstwo Pediatryczne
Kod przedmiotu 12.6-CM-3-Ped. i Piel. Ped.-S20
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Małgorzata Urbańska-Kosińska
 • mgr Iwona Bonikowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne 80 5,33 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego dziecka w różnym okresie życia. Nabycie umiejętności rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych, planowania i  sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym z uwzględnieniem jego potrzeb biopsycho - społecznych. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za realizowane zadania oraz współpracy z rodziną, szkołą i innymi instytucjami sprawującymi opiekę nad dzieckiem

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu mikrobiologii, biochemii, anatomii, fizjologii i patofizjologii, pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego.

Zakres tematyczny

    

 Wykład:

 1.  Podstawowe zagadnienia z zakresu neonatologii, pediatrii oraz rozwój somatyczno-psychiczno-społeczny dziecka
 2.  Fizjologia i patologia okresu noworodkowego.
 3.  Diagnostyka, objawy kliniczne i leczenie wybranych chorób wieku rozwojowego:patofizjologia, objawy kliniczne, przebieg, leczenie i rokowanie chorób wieku rozwojowego: układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego, dróg moczowych, układu pokarmowego oraz chorób endokrynologicznych, metabolicznych, alergicznych,  krwi i chorób nowotworowych.
 4.  Zasady podawania leków u dzieci.
 5. Leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi. 

Ćwiczenia: 

 1. Opieka nad noworodkiem i wcześniakiem w różnych stanach zdrowia.
 2. Przygotowanie dzieci i rodziców do badań diagnostycznych. Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem diagnozowanym. Pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych u dzieci.
 3. Pielęgnacja dziecka zdrowego oraz chorego w wybranych jednostkach klinicznych:  układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego, dróg moczowych, układu pokarmowego oraz chorób endokrynologicznych, metabolicznych, alergicznych,  krwi i chorób nowotworowych.
 4. Ocena i monitorowanie bólu oraz postępowanie przeciwbólowe.
 5.  Edukacja dzieci w zakresie umacniania zdrowia.
 6.  Udział pielęgniarki w monitorowaniu rozwoju psychofizycznego dziecka.
 7.  Żywienie dzieci w różnym wieku i różnym stanie zdrowia. Techniki żywienia. Pielęgnacja dzieci z zaburzeniami odżywiania.
 8. Zasady prawidłowego wystawiania recept i zleceń przez pielęgniarkę na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia i wyroby medyczne.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej:

 1. Udział pielęgniarki w opiece nad dzieckiem w ostrych chorobach układu oddechowego.       
 2. Udział pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z niewydolnością nerek.

Samokształcenie:

Pielęgnacja dziecka zdrowego oraz chorego w wybranych jednostkach klinicznych ( w zakresie poszczególnych układów, chorobie zakaźnej, przewlekłej i ostrej, nowotworowej).

Metody kształcenia

Analiza dokumentów, metoda poglądowa, dyskusja problemowa, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – Student zalicza semestr III na podstawie zaliczeń na ocenę pozytywną po każdym bloku tematycznym (uzyskując minimum 60% punktów z możliwych do zdobycia na każdym kolokwium) , w razie nieobecności ustala formę i termin zaliczenia z prowadzącym. Obecność na wykładach jest obowiązkowa. 94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich bloków tematycznych (uzyskując minimum 60% punktów z możliwych do zdobycia na każdym kolokwium) przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają również odpowiedzi ustne i pisemne sprawdzające wiedzę, przygotowanie procesu pielęgnowania na podstawie studium przypadku w omawianych schorzeniach wieku dziecięcego. W przypadkach nieobecności, student powinien uzupełnić braki w formie i terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Zajęcia praktyczne – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne i pisemne sprawdzające wiedzę, poziom wykonania zadania indywidualnego polegającego na rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych wybranego pacjenta pediatrycznego lub w CSM, oraz planu postępowania pielęgniarskiego i jego realizacji.Na ocenę składają się: ocena wiedzy (33%), ocena i obserwacja  umiejętności praktycznych (34%), ocena postawy (33%).

Samokształcenie - praca pisemna na temat schorzeń wieku dziecięcego.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej: prawidłowe wykonanie zadania indywidualnego i zespołowego, pozytywna ocena bezpośredniej pracy z pacjentem.

 

 

 

Literatura podstawowa

 1. Cepuch G., Krzeszowska B., Perek M., Twarduś K.: Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego.. PZWL, Warszawa 2011.
 2. Cepuch G., Perek M., Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu, PZWL, Warszawa 2012
 3.  Stopfkuchen H.,(tłum.Jakubaszko J).,Nagłe zagrożenia zdrowotne u dzieci, MedPharm,Wrocław 2010
 4. Kawalec W.,Ziółkowska H., Pediatria Tom 1-2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019
 5. Pawlaczyk B. Pielęgniarstwo pediatryczne,Wydawnictwo Lekarskie PZWL,, Warszawa, 1, 2015
 6. Radzikowski A.,Banaszkiewicz A., Pediatria podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, Medipage, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

 1. Bożkowa K., Kamieńska E.: Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 201
 2. Muscart M.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Czelej Lublin 20
 3.  Obuchowicz A.: Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. PZWL, Warszawa 2010.
 4. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 26-01-2021 15:25)